Varia

 

799.  Annus, P. Muinsuskaitseseaduse tähendusest omanikule

// Muinsuskaitse aastaraamat, 2004. – [Tallinn, 2005]. – Lk. 54–55 : ill.

 

800.  Aun, M. Saateks : Introduction : Предисловие // SK, 3. – Tallinn, 2005.

– Lk. 7–16.

 

801.  Aun, M. Ühe Setumaa muuseumi lugu // Setomaa. – Juuni, 2005.

 

802.  Aun, M., Maldre, L. Teadusseminar Pihkvas // Setomaa. – Aprill, 2006.

 

803.  Aun, M., Piho, M. Saateks. Foreword

// Saatse museum. Setumaa muuseumid, 1. – Tallinn, 2005. – Lk. 3–4.

 

804.  Grünberg, K., Lõhmus, M. Inimene, keskkond ja mälu – distsipliinide-

vahelisest dialoogist arheoloogia ja etnoloogia kevadkooli põhjal

// Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, L. – Tartu, 2007. – Lk. 199–213.

 

805.  Grünberg, K., Lõhmus, M.  Inimene, keskkond ja mälu [Arheoloogia ja

etnoloogia kevadkool 11.–12.03.2006, Taevaskoja] // EJA, 10: 1. – 2006.

– Lk. 89–95.

 

806.  Haak, A. Kuidas teha kollektsiooninäitust? Näituse „Kangas  hansalinnas“

ettevalmistamisest // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 2009. – Tartu, 2009.

– Lk. 71–76 : ill.

Sum.: On the preparation of an exhibition of medieval urban textiles in the

Tartu City Museum.

 

807.  Haak, A. Lisandusi Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogule 2008. Aastal

// Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 2009. – Tartu, 2009. – Lk. 151–157 : ill.

Sum.: Additions to the archaeological collections of the Tartu City Museum in 2008.

 

808.  Haak, A. Saateks // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007.

– Lk. 3–4.

 

809.  Haak, A. Seminar hilisrauaaja võimukeskustest Läänemere idakaldal // Tuna. – 2008: 3.

– Lk. 150–151.

 

810.  Hansar, L. Vanalinnade muinsuskaitsealad uuel ringil

// Muinsuskaitse aastaraamat, 2004. – [Tallinn, 2005]. – Lk. 56–60 : ill.

 

811.  Heapost, L. 55 years of historical research at the Institute of History

// Papers on Anthropology, XVI. – Tartu, 2007. – Lk.132–138.

 

812.  Heapost, L. Antropoloogiaalane teaduspäev // Keel ja Kirjandus. – 2007: 8.

– Lk. 672–676.

 

813.  Ilves, K. Vanimad kirjalikud teated lootsidest ja lootsimisest Läänemerel //

Eesti laevanduse aastaraamat, 2005. – Tallinn, 2005. – Lk. 118–124.

Sum.: Oldest written information about pilots and piloting in the Baltic Sea region.

 

814.  Jonuks, T., Lätti, P. Radar – interaktiivne kultuurilooline kaart. – Võim ja

kultuur, 2. – Lk. 401 – 408 : ill.

 

815.  Juurik, R., Kalda, M., Rannamäe, E.  Muistis pajatab [Arheoloogia ja

folkloristika kevadkool 21.–22.03.2009, Taevaskoja] // EJA, 13: 1. – 2009.

– Lk. 63–68.

 

816.  Kadakas, U. Some aspects about inventory of archaeological monuments in

Estonia // Inventories and Heritage Management. Baltic Course, June 4–15, 2006,

Visby, Sweden. – Visby, 2007. – Lk. 15–18.

 

817.  Kadakas, U.  Vajame kõigi südant ja tahet. Rebala muinsuskaitseala – kas

Eesti riigi kius või pärl? // Maaleht. – 6.3.2008.

 

818.  Kello, K. Saaremaa vanad kivikirikud: kes tegi? // Tuna. – 2007: 1.

– Lk. 154–156 : ill.

 

819.  Kilumets, J. Vastseliina linnuse kirdetorni konserveerimine // Muinsuskaitse

aastaraamat, 2007. – [Tallinn, 2008]. – Lk. 44–46 : ill.

 

820.  Kiristaja, A. Irboska mainimisi keskaegsetes allikates // Setomaa, 2.

– Tartu, 2009. – Lk. 257–258 : ill.

Kokkovõtõh:: Irboska keskaolitsih kirjapandmistõh.

Рез.: Изборск в средневековых письменных источниках.

Sum.: Izborsk in medieval written sources.

 

821.  Kiristaja, A. Läänemeresoome keelesaared Pihkva ja Lämmijärve idakaldal //

Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 442–447.

Kokkovõtõh: Läänemeresoomõ keelesaarõ´ Pihkva ja Lämmijärve ida poolõ pääl.

Рез.:  Прибалтийско-финские  языковые  островки  на  восточном  берегу

Псковского и Теплого озер.

Sum.: The Finnic language isolates on the eastern shore of Lake Pskov and Lake Lämmijärv.

 

822.  Kiristaja, A. Pihkva ajalooseminar käsitles Setomaad // Setomaa. – 21.4.2008.

 

823.  Kiristaja, A. Setomaa kohanimed: keskaja algusest segaduste ajani

// Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 216–218.

Kokkovõtõh: Setomaa kotusõnime´: keskaost „segädüse aoni“.

Рез.: Топонимы Сетумаа: от средневековья до «Смутного времени».

Sum.: Older notes of setomaa toponyms: from the Middle Age until the „Time of Troubles“.

 

824.  Kiristaja, A. Setomaa kohanimed: segaduste ajast 19. sajandi alguseni

// Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.288–290.

Kokkovõtõh: Setomaa kotusõnime´: segädüse aost 19. saandi edeotsani.

Рез.:  Наиболее  ранние  упоминания  топонимов  Сетумаа:  от «смутного

времени» и до начала ХIХ в.

Sum.: The older records of place names in Setomaa:  since the „Time of Troubles“ until

the beginning of the 19th century.

 

825.  Kiristaja, A. 53. arheoloogia- ja ajalooseminar Pihkvas // Setomaa.

– 5.5.2007.

 

826.  Kiudsoo, M. Hauaröövlid ja aardekütid // Sirp. – 22.2.2008.

 

827.  Kiudsoo, M. Maapõuest avastatud varanduste eest makstakse väärilist leiutasu

// Lääne Elu. – 27.5.2006.

 

828.  Konsa, M., Livin, L. Ülevaade Eesti arheoloogia eetikakoodeksist

// Muinsuskaitse aastaraamat, 2008. – [Tallinn, 2009]. – Lk. 72–74 : ill.

 

829.  Konsa, S. Rebala muinsuskaitseala kinnisvaraarenduse huviorbiidis.

Muinsuskaitse eritingimused kaitseala säilitamiseks

// Muinsuskaitse aastaraamat, 2005. – [Tallinn, 2006]. – Lk. 78–79 : ill.

 

830.  Kraut, A. Aardekütid ja arheoloogid. Metallidetektorite kasutamine muististel

// Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia

Selts. Aastaraamat, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 72–77.

 

831.  Kraut, A. Arheoloogiamälestiste kaitse 2001–2005

// AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 261–264.

 

832.  Kraut, A. Helma teekond Pätside pere hauaplatsile // Linnaleht. – 4.9.2009.

 

833.  Kraut, A. Kaali ja Rebala Vello Lõugase 70. sünnipäeva aastal, aastal 2007

// Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia Selts.

Aastaraamat, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 78–86 : ill.

 

834.  Kraut, A. Kümme tuhat aastat laserplaadil. Kaasaegne õppevahend Eesti esi-

ajaloost // Õpetajate Leht. – 17.2.2006.

 

835.  Kraut, A. Mida teha rahapajaga? // Õpetajate Leht. – 1.2.2008.

 

836.  Kraut, A. Muinas-Pärnu uurimine väärtustab Pärnu ajalugu

//  Pärnu Postimees. – 12.6.2007.

 

837.  Kraut, A. Muinsuskaitse on mineviku tulevik

// Lehed ja tähed. Looduse ja teaduse aastaraamat, 3. – Tallinn, 2006. – Lk. 176–185 : ill.

 

838.  Kraut, A. Pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele // Haridus. – 2005: 4.

– Lk. 9–11 : ill.

 

839.  Kraut, A. Preventive and rescue excavations in Estonia – the involvement of

private companies // European Preventive Archaeology. Papers of the EPAC

Meeting, Vilnius 2004. – Budapest, 2007. – Lk. 43–49 : ill.

 

840.  Kraut, A. Protection of archaeological monuments in 2001–2005 // AVE,

2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 265–269.

 

841.  Kraut, A. Rebala kaitseala eellugu 1975–1987 // Maa mäletab… Valitud

artiklid aastatest 1977–2007. Pühendatud Vello Lõugase mälestusele ja

kaitseala 20. aastapäevale. – Jõelähtme, 2007. – Lk. 12–39 : ill.

 

842.  Kriiska, A., Ivask, M. Saateks // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost.

Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 5–6.

 

843.  Kriiska, A., Ivask, M. Saateks // Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva

piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 8. – Narva, 2008. – Lk. 5–7.

 

844.  Künnap, A. Lingvo-arheo-geneetika keeleajaloos // Keel ja Kirjandus.

– 2007: 2. – Lk. 152–155.

 

845.  Lang, V. Editorial // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 9–10.

 

846.  Lang, V. Baltic archaeological seminar: an introduction //  Culture and

Material Culture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic

archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–

19th, 2003. Interarchaeologia, 1. – Tartu; Riga; Vilnius, 2005. – Lk. 7–9.

 

847.  Lang, V. Kui haldusreformi teostaks Lembitu // Eesti Ekspress. – 19.3.2009.

 

848.  Lang, V. Kultuuriteooria tippkeskus kasvatab sünergiat // Õpetajate Leht.

– 19.6.2009.

 

849.  Lang, V. Muinsuskaitsjad ja muinsuskütid // Eesti Päevaleht. – 24.5.2005.

 

850.  Leimus, I. Saateks // Räägime  asjast. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale.

Varia historica, III. – Tallinn, 2008. – Lk. 3.

 

851.  Lillak, A. Nulgad // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 320–321 : ill.

Res.: Nulga´.

Нулки – углы.

Nulgad – corners.

 

852.  Lillak, A. Setomaa uusaja uurimisest // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 277–279.

Kokkovõtõh: Setomaa uusao uurmisõst.

Рез.: Об изучении нового времени Сетумаа.

Sum.: On the research of the Modern Era in Setomaa.

 

853.  Lillak, A., Teedema, L., Kiristaja, A., Lõbu, T., Maasing, M., Kass, K.

Uusaeg (17. sajandi algus – 1914) // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 280–357 : ill.

Kokkovõtõh: Uusaig (17. saand – 1914).

Рез.: Новое время (ХVII век – 1914).

Sum.: Modern Era (17th century – 1914).

 

854.  Luik, H. Introduction // MT, 15. – Tallinn, 2005. – Lk. 11–12.

 

855.  Lätte, M. Sõjaretked keskaegsel Liivimaal // Horisont. – 2009: 3. – Lk. 24–28 : ill.

 

856.  Mäesalu, A. Järelsõna: Kas muistsed eestlased olid Läänemere isandad?

// Mälk, A. Läänemere isandad. Romaan eestlaste viikingiajast. – Tallinn, 2008.

– Lk. 375–384.

 

857.  Mäesalu, A., Valk, H. Saateks : Preface // MT, 20. – Tartu; Tallinn, 2008.

– Lk. 11–15.

 

858.  Mägi, M. Where land meets sea : Seal, kus merest saab maa // EJA, 13: 2. – 2009.

– Lk. 75–78.

 

859.  Mägi, M., Russow, E. Preface // EJA, 9: 2. – 2005. – Lk. 91–92.

 

860.  Mäss, V. Laevavrakid kultuuripärandina // Eesti Meremuuseumi toimetised, 5.

– Tallinn, 2006. – Lk. 27–31 : ill.

Sum.: Wrecks as cultural heritage.

 

861.  Nurk, R. Muinsuskaitsest Eesti Vabariigis 1920.–1930. aastatel Tallinna

keskaegsete linnakindlustuste näitel

// Vana Tallinn, XIX (XXIII). – Tallinn, 2008. – Lk. 78–116 : ill.

Sum.: The heritage conservation in the Estonian Republic during the 1920–1930s.

The case of Tallinn medieval town fortifications.

 

862.  Oras, E., Mander, E. Materiaalne kultuur. Rituaal. Tõlgendus [Arheoloogia

ja usundiloo kevadkool 29.–30.03.2008, Taevaskoja] // EJA, 12: 1. – 2008.

– Lk. 51–56.

 

863.  Peets, J. Saateks : Foreword // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 7–14.

 

 

864.  Pillak, P. Buraševo ekspeditsioonid 1989 ja 1990 // Alasi ja  haamri vahel.

Artikleid ja mälestusi Konstantin Pätsist. – Tallinn, 2007. – Lk. 196–207 : ill.

 

865.  Pillak, P. Terrori arheoloogia // Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel.

– Tallinn, 2008. – Lk. 11.

 

866.  Põld, T. Aardekütid varastasid eesti rahva ajaloost suure suutäie // Postimees.

– 31.5.2008. Kommentaar: Ants Kraut.

 

867.  Pärn, A. Euroopa Liit Eesti kultuuripärandi teenistuses

//  Muinsuskaitse aastaraamat, 2005. – [Tallinn, 2006]. – Lk. 114–115 : ill.

 

868.  Pärn, A. Production of local pride and national networks // Cultural Heritage

and Tourism: Potential, Impact, Partnership and Governance. The Presenta-

tions on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25–27 September

in Vilnius, Lithuania. – Vilnius, 2008. – Lk. 32–36 : ill.

 

869.  Pärn, A.  Staatliche Programme für Baudenkmalverwahrung in Estland am

Beispiel der Landgutsschulen // Sozialer Raum und Denkmalinventar.

Vorgehensweisen zwischen Erhalt, Verlust, Wandel und Fortschreibung. –

Leipzig, 2007. – Lk. 76–79 : ill.

 

870.  Pärn, A.  Touristische Nutzungen von Baudenkmälern in Estland //

Denkmalpflege und Tourismus. Jahrestagung der Vereinigung der Landes-

denkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland und 72. Tag für

Denkmalpflge. Mecklenburg-Vorpommern Landeshauptstadt Schwerin 9.–13.

Junu 2004. – Schwerin, 2008. – Lk. 50–55 : ill.

 

871.  Pärtel, M. Maa mäletab… // Maa mäletab… Valitud artiklid aastatest 1977–

2007. Pühendatud Vello Lõugase mälestusele ja kaitseala 20. aastapäevale. –

Jõelähtme, 2007. – Lk. 5–11.

 

872.  Päts, M. Taaskohtumine 49 aastat hiljem // Poliitilised repressioonid 1940. ja

1950. aastatel. – Tallinn, 2008. – Lk. 17–22 : ill.

 

873.  Roio, M. Veealune kultuuripärand koodeksite käsitlustes //  Muinsuskaitse

aastaraamat, 2008. – [Tallinn, 2009]. – Lk. 70–71 : ill.

 

874.  Russow, E. Milleks meile linnaarheoloogia? // Muinsuskaitse aastaraamat,

2007. – [Tallinn, 2008]. – Lk. 62–66 : ill.

 

875.  Sepp, T. Kuressaare kindlus. Kas rekonstrueerime, konserveerime või restau-

reerime? // Muinsuskaitse aastaraamat, 2005. – [Tallinn, 2006]. – Lk. 51–54 : ill.

 

876.  Sillaots, L., Aun, M. Obinitsa muuseum 10 // Muuseum. – 2005: 2. – Lk. 20–21 : ill.

 

877.  Sillasoo, Ü. Mis saab arheobotaanikast Eestis? // EJA, 9: 1. – 2005. – Lk. 73–81.

Sum.: What will be with archaeobotany in Estonia?

 

878.  Tamm, J. Agu-EMS ja linnaarheoloogia // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti

Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat, 2008.

– Tallinn, 2009. – Lk. 83–84.

 

879.  Tamm, J. Ajaloo osast propagandas ja vastupropagandas

// Õpetajate Leht. – 1.6.2007.

 

880.  Tamm, J. Ajalugu või hoopis poliitika? // Postimees. – 9.6.2007.

 

881.  Tamm, J. Ei taha olla timukas! (Arheoloogiaekspertide osaks jääb vaid varem

tehtud lammutusotsuste kinnitamine) // Postimees. – 17.6.2008.

 

882.  Tamm, J. Ka muinsuskaitse mõistmine algab eetikast // Õpetajate Leht.

– 1.5.2009.

 

883.  Tamm, J. Kas Tallinn hävitab oma ajalugu? // Eesti Päevaleht. – 12.7.2005.

 

884.  Tamm, J. Kellele kuulub Tallinna vanalinn? (Vanalinna puhul tuleb

planeerimis- ja ehitusseaduse asemel lähtuda muinsuskaitseseadusest)

// Postimees. – 17.10.2007.

 

885.  Tamm, J. Kolm kohta, kolm arvamust // Eesti Päevaleht. Eri. – November,

 

2006.

 

886.  Tamm, J. Kuhu lähed, muinsuskaitse? // Sirp: Mälestised. – 20.3.2009.

 

887.  Tamm, J. Muinsuskaitse on meie tuleviku kaitse! // Kultuur ja Elu. – 2006, 4.

– Lk. 42–43.

 

888.  Tamm, J. Muinsuskaitsest Eesti NSV-s ehk esimene fosforiidisõda // Eesti

Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia Selts.

Aastaraamat, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 80–82.

 

889.  Tamm, J. Presidentide saatused // Alasi ja haamri vahel. Artikleid ja

mälestusi Konstantin Pätsist. – Tallinn, 2007. – Lk. 178–195 : ill.

 

890.  Tamm, J. Tallinna vanalinn – 40 aastat muinsuskaitseala, 10 aastat UNESCO

maailmapärandis // Muinsuskaitse aastaraamat, 2006. – Tallinn, [2007]. – Lk.

106–107 : ill.

 

891.  Tint, S., Veldi, M. Piirid looduses ja kultuuris [Arheoloogia–geograafia

kevadkool 19.–20.03.2005, Taevaskoja] // EJA, 9: 1. – 2005. – Lk. 85–87.

 

892.  Vaba, L. Uut Läti kaljujooniste uurimisel // Keel ja Kirjandus. – 2007, 8.

– Lk. 677–678.

 

893.  Valk, H. „Kalevipoeg” kui ajaloonägemus ja ajalookäsitus // ÕES aasta-

raamat, 2003. – Tartu, 2005. – Lk. 41–70.

Sum.: The Epic Kalevipoeg – a Vision and Treatment of History.

 

894.  Valk, H. Eesti muinaslinnuste kataloog: saatesõna

// MT, 20. – Tartu; Tallinn, 2008. – Lk. 179–183 : ill.

Sum.: The catalogue of Estonian prehistoric strongholds.

 

895.  Valk, H. Imelised tervenemised Petseri kloostris // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.

– Lk. 244.

Kokkovõtõh: Tervest saamisõ imme´ Petsere mastõrah.

Рез.: Чудесные исцеления в Псковско-Печерском монастыре.

Sum.: Miraculous healings in Pechory Monastery.

 

896.  Valk, H. Setomaa keskaegsed kiviristid // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 259–260 : ill.

Kokkovõtõh: Setomaa keskaolitsõ´ kiviristi´.

Рез.: Средневековые каменные кресты Сетумаа.

Sum.: The medieval stone crosses of Setomaa.

 

897.  Valk, H. Keskused Liivimaa lähialadel. Sissejuhatus // Setomaa, 2.

– Tartu, 2009. – Lk. 451.

 

898.  Valk, H. Kiiev Setu pärimuses: koopad, käsikivid ja ristikäigud

// SK, 4. – Tallinn, 2008. – Lk. 93–141 : ill.

Sum.: Kiev in Setu tradition: Caves, hand-mills and processions.

Рез.:  Киев  в  традиции  сету:  пещеры,  ручные  мельницы  и  крестовые ходы.

 

899.  Valk, H. Liivimaa kiriklikud keskused Setomaa piiri lähedal // Setomaa, 2. –

Tartu, 2009. – Lk. 455–456 : ill.

Kokkovõtõh : Liivimaa kerikligu´ keskusõ´ Setomaa piiri lähkoh.

Рез.: Церковные центры Ливонии вблизи границ Сетумаа.

Sum.: Ecclesiestical centres of Livonia on the border of Setomaa.

 

900.  Valk, H. Linnused kui jätkuv lugu // MT, 20. – Tartu; Tallinn, 2008.

– Lk. 168–176.

Sum.: Strongholds: a continuous story.

 

901.  Valk, H. Pihkva. Sissejuhatus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 399–400 : ill.

 

902.  Valk, H. Pihkva-Peipsi järve idarand. Sissejuhatus // Setomaa, 2.

– Tartu, 2009. – Lk. 425.

 

903.  Valk, H. Saateks : Preface // Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse.

Teine, täiendatud trükk. ÕES toimetised, 36. – Tartu, 2009. – Lk. 9–16.

 

904.  Valk, H. Siksälä kalme. Sissejuhatus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 385.

 

905.  Valk, H. Õpetatud Eesti Selts 1988–2008 // ÕES aastaraamat, 2008.

– Tartu, 2009. – Lk. 163–182 : ill.

Sum.: The Learned Estonian Society in 1998–2008.

 

906.  Valk, H. Õpetatud Eesti Selts 2003. aastal : The Learned Estonian Society in 2003

// ÕES aastaraamat, 2003. – Tartu, 2005. – Lk. 296–303.

 

907.  Valk, H. Õpetatud Eesti Selts 2004. ja 2005. aastal : The Learned Estonian

Society in 2004 and 2005 // ÕES aastaraamat, 2004–2005. – Tartu, 2006.

– Lk. 353–359.

 

908.  Valk, H. Õpetatud Eesti Seltsi 2007. aasta tegevuse aruanne :

// ÕES aastaraamat, 2007. – Tartu, 2008. – Lk. 221–226.

Sum.: The Learned Estonian Society in 2007.

 

909.  Valk, H. Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2006. aastal // ÕES aastaraamat, 2006.

– Tartu, 2008. – Lk. 268–272.

Sum.: The Learned Estonian Society in 2006.

 

910.  Valk, H., Lillak, A., Selart, A.  Saateks : Tiileminekis :  Предисловие :

Preface // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 5–11.

 

 

911.  Краут А.  Защита  памятников  старины –  это  будущее  прошлого

// Горизонты Эстонии. – 2006. – Lk. 78–85.

Comments are closed.