Teaduslikud artiklid

80.  Aleksandrov, A. Turunti veetee ja Setomaa // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –

Lk. 65–66 : ill.

Kokkovõtõh: Turundi viitii ja Setomaa.

Рез.: Античный водный путь Турунт и Сетумаа.

Sum.: The Turunt Waterway and Setomaa.

 

81.  Aleksandrov, A. Vana tee Pihkvast Irboskasse // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –

Lk. 175–176 : ill.

Kokkovõtõh: Mustinõ tii Pihkvast Irboskahe.

Рез.: Древняя дорога из Пскова в Изборск.

Sum.: Ancient road from Pskov to Izborsk.

 

82.  Allmäe, R. 16.–17. sajandi kirikukalmistu luustike antropoloogiline analüüs

(Tallinn Suur-Kloostri 14) // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 247–252.

Sum.: Anthropological analysis of skeletons from a churchyard of the 16th–

17th centuries (Tallinn, Suur-Kloostri 14).

 

83.  Allmäe, R. Composition of the urban population of Pärnu in the 16th–18th

centuries // Papers on Anthropology, XVIII. – Tartu, 2009. – Lk. 39–48 : ill.

 

84.  Allmäe, R. Grave 2 of Maidla – the burial site of a single family // EJA, 10: 1.

– 2006. – Lk. 3–23 : ill.

Res.: Maidla II kalme – ühe pere matmispaik.

 

85.  Allmäe, R. The stature and sexual dimorphism on the basis of  skeletal

materials of the 16th–18th century Pärnu garrison cemetery // Papers on

Anthropology, XVII. – Tartu, 2008. – Lk. 15–27 : ill.

 

86.  Allmäe, R., Aun, M., Maldre, L. Cremations of the culture of long barrows

in Northern Setumaa in the second half of the first millenium. Preliminary

results // Human Diversity and Biocultural Researches. Selected papers of the

15th Congress of the European Anthropological Association. Humanbiologia

Budapestinensis, 30. – Budapest, 2007. – Lk. 123–130 : ill.

 

87.  Allmäe, R., Aun, M., Maldre, L. Rõsna-Saarõ I kääbaskalmistu // Setomaa,

2. – Tartu, 2009. – Lk. 88–89 : ill.

Kokkovõtõh: Rõsna-Saarõ´ I kääbaskalmõh.

Рез.: Курганный могильник Рысна-Сааре 1.

Sum.: Rõsna-Saare I barrow cemetery.

 

88.  Allmäe, R., Limbo, J. 16.–18. sajandi Pärnu Jaani kiriku kalmistule maetute

antropoloogiast // Pärnumaa, 1. Loodus. Aeg. Inimene. – Tallinn, 2008. – Lk.

369–387 : ill.

 

89.  Allmäe, R., Maldre, L. Rõsna-Saare I kääbaskalmistu – esialgseid osteo-

loogilisi andmeid // SK, 3. – Tallinn, 2005. – Lk. 121–13 : ill.

Sum.: Rõsna-Saare I barrow cemetery – preliminary osteological datas.

Рез.:  Курганный  могильник  Рысна-Сааре I –  предварительные  данные

остеологического изучения.

 

90.  Alttoa, K. Kloostritest keskaegses Tartus // Ajalooline Ajakiri. – 2008, 4

(126). – Lk. 295–316 : ill.

Abstract: Religious houses in medieval Tartu.

 

91.  Alttoa, K., Valk, H. Vastseliina piiskopilinnus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –

Lk. 452–454 : ill.

Kokkovõtõh: Vahtsõliina kants.

Рез.: Епископский замок Вастселийна (Нейгаузен).

Sum.: The bishop’s castle of Vastseliina.

 

92.  Aun, M. Archaeological fieldwork in Setumaa in 2004 // AVE, 2004. –

Tallinn, 2005. – Lk. 133–146 : ill.

Res.: Arheoloogilised välitööd Setumaal aastal 2004.

 

93.  Aun, M. Arheoloogilisest uurimistööst Setomaal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.

– Lk. 13–22 : ill.

Kokkovõtõh: Arheoloogia uurimistüüst Setomaal.

Рез.: Об археологическом исследовании территории Сетумаа.

Sum.: Archaeological investigation of Setomaa.

 

94.  Aun, M. Ehteleiud Setomaa põletusmatustega kääbastes // Setomaa, 2. –

Tartu, 2009. – Lk. 95–97 : ill.

Kokkovõtõh: Setomaa palotusmatussidõga kääpist löüt ehte´.

Рез.: Предметы украшений в курганах с сожжениями в Сетумаа.

Sum.: Ornament finds from the barrows with cremation burials in Setomaa.

 

95.  Aun, M. Keskmine rauaaeg ja viikingiaeg (450–1050 pKr) // Setomaa, 2. –

Tartu, 2009. – Lk. 170–116 : ill.

Kokkovõtõh: Keskmäne ravvaaig ja viikingiaig (aastaga´ 450–1050 pKr).

Рез.: Средний железный век и эпоха викингов (450–1050 гг. н.э.).

Sum.: The Middle Iron Age and the Viking Age (450–1050 AD).

 

96.  Aun, M. Pedäjäsaarõ asulakoht // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 231–233 :

ill.

Kokkovõtõh: Pedäjäsaarõ asulakotus.

Рез.: Селище Педаясааре.

Sum.: The settlement site of Pedäjäsaare.

 

97.  Aun, M. Pikk-kääbaste ehitusest // SK, 3. Tallinn, 2005. – Lk. 97–120 : ill.

Sum.: About construction of long barrows.

Рез.: Об устройстве длинных курганов.

 

98.  Aun, M. Pikk-kääpad Peipsi–Pihkva järve ümbruses // MT, 18. – Tartu;

Tallinn, 2006. – Lk. 113–128 : ill.

Sum.: Long barrows in the surroundings of Lake Peipsi (Chudskoye Ozero)

and Lake Pihkva (Lake Pskov).

 

99.  Aun, M. Popovitsa kivikalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 55 : ill.

Kokkovõtõh: Popovitsa kivikalmõh.

Рез.: Каменный могильник у дер. Поповица.

Sum.: Stone grave of Popovitsa.

 

100.  Aun, M., Allmäe, R., Maldre, L. Pikk-kääbaste tähendusest (Rõsna küla

kääbaskalmistute materjali alusel) // SK, 4. – Tallinn, 2008. – Lk. 269–290 : ill.

Sum.: The significance of long barrows (on the basis of the material barrow

cemeteries at the Rõsna village).

Рез.: К вопросу о значении длинных курганов (по материалам курганных

могильников у дер. Рысна).

 

101.  Aun, M., Kiristaja, A. Archaeological fieldwork at Setumaa // AVE, 2006. –

Tallinn, 2007. – Lk. 223–231 : ill.

Res.: Arheoloogilised välitööd Setumaal.

 

102.  Barrett, J., Johnstone, C., Harland, J., Van Neer, W., Ervynck, A.,

Makowiecki, D., Heinrich, D., Hufthammer, A. K., Bødker Enghoff, I.,

Amundsen, C., Christiansen, J. S., Jones, A. K. G., Locker, A., Hamilton-

Dyer, S., Jonsson, L., Lõugas, L., Roberts, C., Richards, M. Detecting the

medieval cod trade: a new method and first results  // Journal of

Archaeological Science, 35. – 2008. – Lk. 850–860 : ill.

 

103.  Beletski, S. Pihkva 11. sajandil – 13. sajandi alguses // Setomaa, 2. – Tartu,

2009. – Lk. 413–416 : ill.

Kokkovõtõh: Pihkva 11. saandil – 13. saandi edeotsah.

Рез.: Псков в ХI – нач. XIII вв.

Sum.: Pskov in the 11th – early 13th centuries.

 

104.  Beletski, S. Pihkva linnus I aastatuhandel pKr // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –

Lk. 402–405 : ill.

Kokkovõtõh: Pihkva linnus I aastagatuhandõl pKr.

Рез.: Псковское городище в I тыс. н.э.

Sum.: The hill fort of Pskov in the I millennium AD.

 

105.  Beletski, S. Viikingiaegne Pihkva // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 406–412 : ill.

Kokkovõtõh: Viikingiaolnõ Pihkva.

Рез.: Псков эпохи викингов.

Sum.: Pskov in the Viking Age.

 

106.  Bernotas, R. 14. sajandi teise poole jäätmekast Tartus Ülikooli 15 õuel //

Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007. – Lk. 54–64 : ill.

Sum.: Cesspit from the second half of the 14th century in the yard of Ülikooli

15 in Tartu. – Lk. 127–128.

 

107.  Bernotas, R. Dendrodates of three medieval latrines of Tartu // EJA, 12: 1. –

2008. – Lk. 16–29 : ill.

Res.: Tartu kolme keskaegse jäätmekasti dendrodateeringud.

 

108.  Bernotas, R. Hirsirakenteinen käymälälaatikko 1300-luvun jälkipuoliskolta

Tartossa Ülikooli-katu 15 sisäpihalla // Elämää ja maalaiselinkeinoja keski-

aikaisessa kaupungissa. – Turku, 2007. – Lk. 26–33 : ill.

Sum: Cesspit from the second half of the 14th century in the yard of Ülikooli

15 in Tartu.

 

109.  Bernotas, R., Kriiska, A., Vunk, A. Archaeological fieldwork at Pärnu

medieval and early modern fortifications from 2007 to 2009 // AVE, 2008. –

Tallinn, 2009. – Lk. 155–165 : ill.

Res.: Arheoloogilised välitööd Pärnu kesk- ja varauusaegsetel kaitseehitistel

2007.–2009. aastal.

 

110.  David, E. Preliminary results on the recent technological study of the Early

Mesolithic bone and antler industry of Estonia, with special emphasis on the

site of Pulli // MT, 15. – Tallinn, 2005. – Lk. 67–74 : ill.

 

111.  Franzén, R. The image of Loki from Proosa in Estonia: a Migration Period

high status buckle with an elevated circular fastening plate in the light of

similar buckles recovered in Scandinavia // Fennoscandia Archaeologica,

XXVI. – Helsinki, 2009. – Lk.53–80 : ill.

 

112.  Gaidukov, P. Kuznetšihha aare // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 230 : ill.

Kokkovõtõh: Kuznetšihha rahapada.

Рез.: Клад Кузнечиха.

Sum: The hoard of Kuznechikha.

 

113.  Grušina, L. Kendiši kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 266–269 : ill.

Kokkovõtõh: Kendiši kalmõh.

Рез.: Могильник Кендиши.

Sum: Kendishi Cemetery.

 

114.  Grušina, L. Lopatova kääbaskalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.

138–139 : ill.

Kokkovõtõh: Lopatova kääpä´.

Рез.: Курганный могильник Лопатово.

Sum: The barrow cemetery of Lopatovo.

 

115.  Grušina, L. Novaja kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 180–182 : ill.

Kokkovõtõh: Novaja kalmõh.

Рез.: Могильник у дер. Новая.

Sum: Novaya cemetery.

 

116.  Grušina, L. Verepkova kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 177–179 : ill.

Kokkovõtõh: Verepkova kalmõh.

Рез.: Курганно-жальничный могильник у дер. Верепково.

Sum: The barrow cemetery of Verepkovo.

 

117.  Haak, A. Archaeological investigations at Helme Castle // AVE, 2006. –

Tallinn, 2007. – Lk. 99–104 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Helme linnusel.

 

118.  Haak, A. Archaeological investigations at the Late Iron Age settlement site of

Huntaugu and at the castle of Teutonic Order in Viljandi // AVE, 2004. –

Tallinn, 2005. – Lk. 89–101 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Viljandi Huntaugu muinasasulas ja Viljandi

ordulinnusel.

 

119.  Haak, A. Arheoloogilised kaevamised Helme linnusel 2006. aastal // Viljandi

Muuseumi aastaraamat, 2006. – Viljandi, 2007. – Lk. 76–85 : ill.

Sum.: Archaeological excavations at Helme castle of the Teutonic Order in

2006.

 

120.  Haak, A. Kotieläinten luulöydöt keskiaikaisessa Viljandissa: havaintoja

ruokakulttuurista sekä luun ja sarven muokkauksesta // Elämää ja maalais-

elinkeinoja keskiaikaisessa kaupungissa. – Turku, 2007. – Lk. 61–70 : ill.

Sum.: Finds of animal bones in Viljandi: notes about food and bone and horn

processing.

 

121.  Haak, A. Loomaluude leiud keskaegses Viljandis : märkmeid toidulaua ning

luu- ja sarvetöötlemise kohta // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. –

Tartu, 2007. – Lk. 40–53 : ill.

Sum.: Finds of animal bones in Viljandi: notes about food and bone and

horn processing. – Lk. 126.

 

122.  Haak, A. Metallitöö // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse Manu

et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. – Lk. 70–78 : ill.

Res.: Metalwork. Metallityöt.

 

123.  Haak, A. Puu- ja tohutööd // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse

Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. – Lk. 59–68 : ill.

Res.: Wood and birch-bark works. Puu- ja tuohityöt.

 

124.  Haak, A. Tartu käsitööst keskajal // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus.

Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. – Lk. 18–

30 : ill.

Res.: About Tartu handicrafts in the Middle Ages. Tarttolaisesta käsityöstä

keskiajalla.

 

125.  Haak, A. Tartu värava eeslinna tekkest, hävingust ning taaskujunemisest.

Uusi andmeid arheoloogilistelt kaevamistelt 1996–2005 // Viljandi Muuseumi

aastaraamat, 2005. – Viljandi, 2006. – Lk. 68–87 : ill.

Sum.: On the emergence, destruction and re-emergence of the suburb in front

of Tartu gate of Viljandi. New data from archaeological excavations of 1995–

2005.

 

126.  Haak, A. The castle of Viljandi (Fellin), Estonia: The role of its location on

its construction (13th–16th century) // Castrum Bene, 9 : Burg und Ihr

Bauplatz. Praha, 2006. – Lk. 127–138 : ill.

 

127.  Haak, A. Viljandi linna kujunemisest peamiselt arheoloogiliste allikate põhjal

// Konverentsikogumik „Linna asutamine, esmamainimine, inimtegevuse

jäljed” Narva linnuses, 7. septembril 2005. Narva Muuseum. Toimetised, 5. –

Narva, 2005. – Lk. 17–28 : ill.

Рез.:  Образование  города  Вильянди  преимущественно  в  свете  архео-

логических источников. – Lk. 71–72.

Sum.: Settlement of Viljandi according to archaeological findings. – Lk. 75–76.

 

128.  Haak, A., Heinloo, E. Pottsepis ja tellisepõletus // Pudemeid keskaegsest

käsitööst Tartus. Näituse  Manu et mente / Käe ja mõistusega  kataloog. –

Tartu, 2007. – Lk. 31–42 : ill.

Res.: Pottery and brick-burning. Saviastiat ja tiilenpoltto.

 

129.  Haak, A., Jonuks, T., Friedenthal, M. Märkidega kiviketas Rattama talust //

Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2008. – Viljandi, 2009. – Lk. 47–61 : ill.

Sum.: A stone disc with marks from Rattama farm.

 

130.  Haak, A., Juurik, R. Archaeological investigations in Medieval Viljandi: the

Castle and its surroundings // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 85–98 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Viljandi linnusel ning keskaegse linna-

territooriumi lähiümbruses.

 

131.  Haak, A., Kriiska, A. Narva Suur tn 22, 24 ja 26 kruntidelt leitud keskaegne

ja varauusaegne keraamika // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost.

Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 91–103 : ill.

Sum.: Ceramics, the cultural layer of the Middle Ages and Early Cenozoic

Period found in Suur st 22, 24, 26.

Рез.:  Керамика  периода  средневековья  и  раннего  нового  времени  с

участков 22, 24 и 26 по ул. Суур в Нарве.

 

132.  Haak, A., Lätti, P. Archaeological investigations at the town wall of Viljandi

and the construction site Tartu Street 8A // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk.

177–188 : ill.

Res.: Viljandi linnamüüri arheoloogilised uuringud  ning Tartu tänav 8A

ehitusplatsil toimunud järelevalvetööd.

 

133.  Haak, A., Veldi, M. Archaeological documentation of the remains of a stone

building at Mõniste // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 203–209 : ill.

Res.: Mõniste järve äärest leitud kivihoone dokumenteerimisest.

 

134.  Haljak, G. Tallinna ja Tartu lübischete dateerimisest ca 1390–1420 //

Räägime asjast. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. Varia

historica, III. – Tallinn, 2008. – Lk. 16–31 : ill.

Sum.: The dating of Tallinn and Tartu lübische ca. 1390–1420.

 

135.  Harlašov, B., Koroljov, A. Vinski kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.

261–263 : ill.

Kokkovõtõh: Vinski kalmõh.

Рез.: Могильник у дер. Свенск (Мурашкино).

Sum: The cemetery of Vinski (Svensk/Murashkino).

 

136.  Heapost, L. Anthropological material from the Late Iron Age barrow

cemetery in Lindora // Papers on Anthropology, XV. – Tartu, 2006. – Lk. 64–82 : ill.

 

137.  Heapost, L. Dependence of Finno-Ugric peoples’ head and face

measurements on stature // Papers on Anthropology, XIV. – Tartu, 2005. –

Lk. 53–61.

 

138.  Heapost, L. Lindora 11.–12. sajandi kääbaskalmistu antropoloogiline aines //

MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 169–180 : ill.    20

Sum.: Human osteological data from the 11th–12th-c. Barrow cemetery of

Lindora in south-eastern Estonia.

 

139.  Heapost, L. Osteometric data and the stature of the population of Eastern

Setumaa (Pechory and Izborsk districts) in the 11th–15th century // Papers on

Anthropology, XVIII. – Tartu, 2009. – Lk. 122–143 : ill.

 

140.  Heapost, L. Pigmentation variation in Finno-Ugric peoples // Papers on

Anthropology, XVII. – Tartu, 2008. – Lk. 80–102.

 

141.  Heapost, L. Siksälä elanikud 12.–15. sajandil: antropoloogia andmed //

Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 393–395 : ill.

Kokkovõtõh: Siksälä rahvas 12.–15. saandil: antropoloogia andmõ´.

Рез.: Жители Сиксяля в XII–XV вв.: данные антропологии.

Sum: The inhabitants of Siksälä in the 12th–15th cc.: human osteological data.

 

142.  Heapost, L. The cemetery of Siksälä: osteological and paleodemographical

analysis // S. Laul, H. Valk. Siksälä. A Community at the Frontiers. Iron Age

and Medieval. CCC Papers, 10. – Tallinn; Tartu, 2007. – Lk. 213–236 : ill.

 

143.  Heapost, L. The population of SE corner of Estonia at the end of the Iron Age

and in the Middle Ages // Acta Medica Lituanica, 13: 2. – 2006. – Lk. 109–114.

 

144.  Heinloo, E. Keskaegne Tartu Riia-eeslinn ehitusjäänuste põhjal // Tartu

Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007. – Lk. 65–76 : ill.

Sum.: Medieval Riga Suburb of Tartu on the basis of building remains. – Lk.

128–129.

 

145.  Heinloo, E. Tarton keskiaikainen Riian-esikaupunki rakennusjäännösten

valossa // Elämää ja maalaiselinkeinoja keskiaikaisessa kaupungissa. – Turku,

2007. – Lk. 17–25 : ill.

Sum.: Medieval Riga Suburb of Tartu on the basis of building remains.

 

146.  Hvoštšinskaja, N. Zalahtovje kalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.  – Lk. 439–441 : ill.

Kokkovõtõh: Zalahtovje kääpä.

Рез.: Могильник Залахтовье.

Sum: Zalakhtovye Cemetery.

 

147.  Hvoštšinskaja, N. Želtsa ja Tšornaja jõgede ümbruskonna 11.–13. sajandi

kalmistud // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 433–434 : ill.

Kokkovõtõh: Kalmõ´ Želtša ja Tšornaja jõki man.

Рез.: Могильники междуречья Желчи и Черной XI–XIII вв.

Sum: Cemeteries of the area between the Rivers Zhecha and Chernaya.

 

148.  Hvoštšinskaja, N., Popov, S. Kirde-Peipsimaa 11.–13. sajandil // Setomaa, 2.

– Tartu, 2009. – Lk. 435–438 : ill.

Kokkovõtõh: Kirdõ-Peipsimaa illatsõl ravvaaol (11.–13. saandil).

Рез.: Северо-Восточное Причудье в период позднего железного века (XI–

XIII вв.).

Sum: Areas north-east of Lake Peipsi in the 11th–13th cc.

 

149.  Ilves, K. Archaeological investigations on the coast of Sutu Bay on Saaremaa

// AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 83–89 : ill.

Res.: Arheoloogilised uurimistööd Saaremaal Sutu lahe kaldal.

 

150.  Ilves, K. Archaeological monitoring during reconstruction work in Tallinn

Old City Harbour // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 205–215 : ill.

Res.: Arheoloogilised järelevalvetööd Tallinna Vanasadama rekonstrueerimisel.

 

151.  Ilves, K. Dashing the shipwreck. Some critical notes on (wreck-) archaeology

using an Estonian example // Proceedings of the 13th Annual Meeting of the

European Association of Archaeologists (Zadar, Croatia, 18–23 September

2007). Session: Underwater Archaeology. – Zagreb, 2008. – Lk. 256–266 : ill.

 

152.  Ilves, K. Discovering harbours? Reflection on the state and  development of

landing sites studies in the Baltic Sea region // Journal of Maritime

Archaeology, 4: 2. – 2009. – Lk. 149–163 : ill.

 

153.  Ilves, K. Maritime archaeology: the case in Estonia // Collaboration,

Communication and Involvement: Maritime Archaeology and Education in

the 21st Century. – Torun, 2008. – Lk. 157–170.

 

154.  Ilves, K. Place-names about life by the sea – an archaeological perspective on

the Estonian Swedish Landscape // Folklore, 34. – 2006. – Lk. 87–102.

 

155.  Ilves, K. Veesõidukiga teistpoolsusesse – paadi- ja laevamatustest Põhja-

Euroopas // Eesti laevanduse aastaraamat, 2009. – Tallinn, 2009. – Lk. 181–

186 : ill.

Sum.: With boat to the other side – about boat- and ship burials in northern

Europe.

 

156.  Ilves, K.  Vrakiarheoloogiast ja ühest laevavrakist Tallinna Vanasadamas //

Eesti laevanduse aastaraamat, 2008. – Tallinn, 2008. – Lk. 136–142 : ill.

Sum.: About wreck-archaeology and one shipwreck from Tallinn Old City

Harbour.

 

157.  Ivask, M. Narva Muuseumi arheoloogiakogu kujunemine // Maal, linnas ja

linnuses. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 8.

– Narva, 2008. – Lk. 136–151.

Sum.: The formation of the archaeological collection of the Narva Museum.

Рез.: Формирование археологической коллекции Нарвского Музея.

 

158.  Jaanits, L., Moora, T. Peipsimaa vanemast ajaloost // Peipsi. – Tartu, 2008. –

Lk. 395–420 : ill.

 

159.  Jansons, K. Märgid Tartu keskaegsetel puitesemetel // Tartu Linnamuuseum.

Aastaraamat, 2009. – Tartu, 2009. – Lk. 11–37 : ill.

Sum.: Markings on wooden items from medieval Tartu.

 

160.  Johanson, K.  Putting stray finds in context – wat can we read from the

distribution of stone axes // Culture and Material  Culture. Papers from the

First Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the

University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Interarchaeologia, 1. –

Tartu; Riga; Vilnius, 2005. – Lk. 167–180 : ill.

 

161.  Johanson, K. The changing meaning of „thunderbolts” // Folklore, 42. –

2009. – Lk. 129–174 : ill.

 

162.  Johanson, K. The contribution of stray finds for studying everyday practices

– the example of stone axes // EJA, 10: 2. – 2006. – Lk. 99–131 : ill.

Res.: Üksikleidude panus inimkäitumise uurimisel kivikirveste näitel.

 

163.  Johanson, K., Jonuks, T. Rescue excavation in the churchyard of Viru-

Nigula // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 165–179 : ill.

Res.: Päästekaevamised Viru-Nigula kirikaias.

 

164.  Johanson, K., Jonuks, T., Limbo-Simovart, J. The burial of the von

Adlerbergs of Viru-Nigula in the context of the 19th century // Folklore, 32. –

2006. – Lk. 197–227 : ill.

 

165.  Johanson, K., Kriiska, A. Archaeological research on Ihaste Mesolithic

settlement site // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 143–160 : ill.

Res.: Arheoloogilised uurimistööd Ihaste mesoliitilisel asulakohal.

 

166.  Johanson, K., Lõhmus, M., Limbo-Simovart, J., Haak, A., Jonuks, T.

Keskaegne matus Vaibla külas Tartu–Viljandi maantee ääres // Viljandi

Muuseumi aastaraamat, 2006. – Viljandi, 2007. – Lk. 86–100 : ill.

Sum.: A burial from the Middle Ages in Vaibla village near the Tartu-Viljandi

road.

 

167.  Johanson, K., Veldi, M. Archaeological excavations at Jägala Hillfort //

AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 29–40.

Res.: Arheoloogilised kaevamised Jägala linnamäel.

 

168.  Jonuks, T. A few additions to the depiction of Estonia and the eastern shore

of the Baltic Sea in Scandinavian Sagas // Dialogues with Tradition: Studying

the Nordic Saga Heritage. Nordistica Tartuensia, 14. – Tartu, 2005. – Lk. 45 – 63 : ill.

 

169.  Jonuks, T. Archaeology of religion – possibilities and prospects // EJA, 9: 1.

– 2005. – Lk. 32–59 : ill.

Res.: Religiooniarheoloogia – võimalikkus ja võimalused.

 

170.  Jonuks, T. Hiied Eesti pühapaikade uurimisloos // Mäetagused, 42. – 2009. –

Lk. 33–54 : ill.

Sum.: Hiis sites in the research history of Estonian sacred places.

 

171.  Jonuks, T.  Hiis sites in the research history of Estonian sacred places //

Folklore, 42. – 2009. – Lk. 23–44.

 

172.  Jonuks, T. Holy groves in Estonian religion // EJA, 11: 1. – 2007. – Lk. 3–35 : ill.

Res.: Hiied Eesti muinasusundis.

 

173.  Jonuks, T. Koerad Eesti asukate viikingiaja maailmapildis // Mäetagused, 31.

– 2006. – Lk. 29–48 : ill.

Sum.: Dogs in the world-view of the Viking Age. – Lk. 234.

 

174.  Jonuks, T. On archaeological fieldwork in Virumaa in 2004 // Folklore, 28. –

2005. – Lk. 191 – 197 : ill.

 

175.  Jonuks, T. Principles of Estonian prehistoric religion with special emphasis to

soul beliefs // Culture and Material Culture. Papers from the First Theoretical

Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Tartu,

Estonia, October 17th–19th, 2003. Interarchaeologia, 1. – Tartu; Riga;

Vilnius, 2005. – Lk. 87–95.

 

176.  Jonuks, T., Eller, K. Archaeological investigations at the Toolse Order

Castle // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 71–84 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Toolse ordulinnuses.

 

177.  Jonuks, T., Konsa, M. Kunda Hiiemägi – kalmeväli ja pühakoht // Eesti

Loodus. – 2005, 3. – Lk. 20–23 : ill.

 

178.  Jonuks, T., Konsa, M.  The revival of prehistoric burial practices: three

archaeological experiments // Folklore, 37. – 2007. – Lk. 91–110 : ill.

 

179.  Jussila, T., Kriiska, A. , Rostedt, T. The Mesolithic settlement in NE Savo,

Finland and the earliest settlement in the Eastern  Baltic Sea // Acta

Archaeologica, 78: 2. – 2007. – Lk. 143–162 : ill.

 

180.  Jussila, T., Kriiska, A. Pyyntikulttuurin asuinpaikkojen rantasidonnaisuus.

Uusia näkökulmia Suomen ja Viron kivi- ja varhaismetallikautisten asuin-

paikkojen sijoittumiseen // Arkeologipäivät 2005. Arkeologia ja kulttuuri &

uutta kivikauden tutkimuksessa. – Hamina, 2006. – Lk. 36–49 : ill.

 

181.  Jussila, T., Kriiska, A., Rostedt, T. Varhaismesoliittisesta asutuksesta

Koillis-Savossa – alustavia tuloksia Juankosken Akonpohjan Helvetin-

haudanpuron asuinpaikan kiviaineistosta // Arkeologipäivät 2005. Arkeologia

ja kulttuuri & uutta kivikauden tutkimuksessa. – Hamina, 2006. – Lk. 50–61 : ill.

 

182.  Juurik, R. Vanemast asustusest ja teedest Edela-Eestis: Saarde ja Hääde-

meeste kihelkond // Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute

keskuse aastaraamat, VII. – Tartu, 2008. – Lk. 11–26 : ill.

Sum.: Early settlement and communication in south-western Estonia: Saarde

and Häädemeeste parish.

 

183.  Juurik, R., Lillak, A. Arheoloogilised uurimistööd Viljandi ordulinnusel

2007. aasta suvel // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2007. – Viljandi, 2008. –

Lk. 101–111 : ill.

Sum.: Archaeological investigations at the castle of the Teutonic Order in

Viljandi in 2007.

 

184.  Juurik, R., Lillak, A., Oras, E., Valk, H. Archaeological excavations on the

ski-jumping hill in Viljandi // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 105–111 : ill.

Res.: Arheoloogilised kaevamised Viljandi suusahüppemäel.

 

185.  Juurik, R., Lillak, A., Oras, E., Valk, H. Arheoloogilised väljakaevamised

Viljandi Suusahüppemäel 2006. aastal // Viljandi Muuseumi aastaraamat,

2006. – Viljandi, 2007. – Lk. 69–75 : ill.

Sum.: Archaeological excavations on Viljandi Ski-jumping hill in 2006.

 

186.  Juurik, R., Lillak, A., Valk, H. Archaeological investigations at the castle of

the Teutonic Order in Viljandi // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 75–83 : ill.

Res.: Arheoloogilised uurimistööd Viljandi ordulinnusel.

 

187.  Kadakas, V. Archaeological monitoring in Kuimetsa medieval manor site and

Paide Püha Risti church // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 166–173 : ill.

Res.: Arheoloogiline järelevalve Kuimetsa keskaegses kindlustatud mõisas ja

Paide Püha Risti kirikus.

 

188.  Kadakas, V. Confusion with the „chapel“ walls in the southern  wing of

Padise monastery // EJA, 9: 2. – 2005. – Lk. 156–178 : ill.

Res.: Segadus „kabeliga“ Padise kloostri lõunatiivas.

 

189.  Kadakas, V. Ehitusarheoloogiast 21. sajandil // Muinsuskaitse  aastaraamat,

2005. – [Tallinn, 2006.] – Lk. 68–70 : ill.

 

190.  Kadakas, V. Investigations in Tallinn, and the counties of Harjumaa, Viru-

maa and Pärnumaa // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 197–209 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Tallinnas, Harju-, Viru- ja Pärnumaal.

 

191.  Kadakas, V. Jõhvi Church – a peculiar forification seized in the Livonian

War near Narva // Castella Maris Baltici, VIII. The Proceedings of a

Symposium held in Turaida, Latvia, on 5–9 September 2005. – Riga, 2007. –

Lk. 93–100 : ill.

Abstr.: Die Kirche zu Jõhvi – eine eigenartige Festung an der Wegkreuzung unweit von Narva.

 

192.  Kadakas, V. Uut informatsiooni Pirita ajaloolisest asustusest // Muinsuskaitse

aastaraamat, 2004. – [Tallinn, 2005.] – Lk. 73–74 : ill.

 

193.  Kadakas, V. Various investigations in Tallinn and Harjumaa // AVE, 2004. –

Tallinn, 2005. – Lk. 157–164 : ill.

Res.: Arheoloogilistest uuringutest Tallinnas ja Harjumaal.

 

194.  Kadakas, V., Nurk, R., Püüa, G., Toos, G. Investigations in Tallinn and the

counties of Harjumaa, Läänemaa, Ida-Virumaa and Järvamaa // AVE, 2007. –

Tallinn, 2008. – Lk. 183–203 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Tallinnas, Harjumaal, Läänemaal, Ida-

Virumaal ja Järvamaal.

 

195.  Kaldre, H., Haak, A., Lõhmus, M. Viljandi Uueveski kalmistu – ühe

muistise kahest leidmisest // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2007. –

Viljandi, 2008. – Lk. 112–134 : ill.

Sum.: Viljandi Uueveski cemetery – an antiquity found twice.

 

196.  Kaldre, H., Kivi, K., Vijand, L. Archaeological investigations on the hill of

Salumägi at Salevere // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 104–113 : ill.

Res.: Arheoloogilised välitööd Salevere Salumäel.

 

197.  Kangur, K. Tallinna kambersuurtüki rekonstrueerimine // MT, 17. – Tallinn;

Tartu, 2008. – Lk. 177–186 : ill.

Sum.: The reconstruction of the breechloader from Tallinn.

 

198.  Kangur, K., Mäesalu, A. Keskaegne Tallinna kambersuurtükk // MT, 17. –

Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 155–176 : ill.

Sum.: The medieval breechloader from Tallinn.

 

199.  Kihno, K. Hino Mustjärve ümbruse taimkatte areng // MT, 17.  – Tallinn;

Tartu, 2008. – Lk. 231–245 : ill.

Sum.: Development of vegetation around the Mustjärv Lake at Hino.

 

200.  Kihno, K., Hiie, S. Evidence of pollen and plant macro-remains from the

sediments of suburban area of medieval Tartu // EJA, 12: 1. – 2008. – Lk. 30–50 : ill.

Res.: Õietolmu ja taimsete makrojäänuste võrdlev analüüs keskaegse Tartu

eeslinna alalt.

 

201.  Kiristaja, A. Asustuse kujunemisest ja arengust Lääne-Setumaal kiviajast

uusajani // SK, 4. – Tallinn, 2008. – Lk. 44–66 : ill.

Sum.: Formation and development of settlement of the Western Setumaa from

the Stone Age up to the Modern Era.

Рез.: К вопросу о возникновении и развитии заселения Западной Сетумаа

с каменного века до Нового времени.

 

202.  Kiristaja, A. Kiviaeg, pronksiaeg ja vanem rauaaeg (kuni 450 pKr) //

Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 23-61 : ill.:

Kokkovõtõh: Kiviaig, pronksiaig, inne roomaaigu ja  rooma ravvaaig (450

aastagani pKr).

Рез.: Каменный  век,  элоха бронзы и ранний железный  века (до 450 лет н.э.).

Sum.: The Stone Age, Bronze Age and Early Iron Age (until 450 AD).

 

203.  Kiristaja, A. Lubāna keraamika Setomaal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 43 : ill.:

Kokkovõtõh: Lubāna keraamika Setomaal.

Рез.: Лубанская керамика в Сетумаа.

Sum.: Lubāna-type pottery in Setomaa.

 

204.  Kiristaja, A. Meremäe mesoliitilised asulakohad // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.

– Lk. 29 : ill..:

Kokkovõtõh: Meremäe keskmidse kiviao asulakotusõ´.

Рез.: Мезолитические стоянки в Меремяэ.

Sum.: The Mesolithic settlements of Meremäe.

 

205.  Kiristaja, A. Saatse ümbruse ajaloost muinasajast tänapäevani // Saatse

muuseum. Setumaa muuseumid, 1. – Tallinn, 2005. – Lk. 19–44 : ill.

Sum.: Some notes on the history of Saatse and its surroundings from the

prehistoric times up to the present.

 

206.  Kiristaja, A. Setumaa muinas- ja keskajal // XXVIII Eesti looduseuurijate

päev : Setomaa loodus. 2.–3. juuli, 2005. Obinitsa. – Tartu, 2005. – Lk. 19–36.

 

207.  Kiristaja, A. Setumaa rauaaja linnamäed ja pelgupaigad // SK, 3. – Tallinn,

2005. – Lk. 44–96 : ill.

Sum.: the hill-forts and hiding-places in Setumaa (I–II millennium AD).

Рез.: Городища и убежища железного века на территории исторической

Сетумаа.

 

208.  Kiudsoo, M. Archaeological investigations on the upper and lower reaches of

the River Pirita // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 211–221 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Pirita jõe ülem- ja alamjooksu piirkonnas.

 

209.  Kiudsoo, M. Coins from Siksälä and the hoards of the neighbourhood //

S. Laul, H. Valk. Siksälä. A Community at the Frontiers. Iron Age and

Medieval. CCC Papers, 10. – Tallinn; Tartu, 2007. – Lk. 201–212 : ill.

 

210.  Kiudsoo, M. Copper imitations of West-European pennies of the 11th century

in Estonia // Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexangenario dedicata.

Publications of the Finnish Numismatic Society, 6.  – Helsinki, 2008. – Lk. 91–97 : ill.

 

211.  Kiudsoo, M. Eesti kagunurga aardeleiud (Vastseliina–Alūksne keskaegne

ühendustee) // SK, 3. – Tallinn, 2005. – Lk. 138–169 : ill.

Sum.: Hoards from the South-Eastern corner of Estonia (Vastseliina-Alūksne

medieval connection route).

Рез.:  Клады  крайнего  юго  востока  Эстонии (средневековый  путь

сообщения Вастселийна-Алуксне).

 

212.  Kiudsoo, M. Esiajalugu // Viimsi vald 90. – Viimsi, 2009. – Lk. 96–112 : ill.

 

213.  Kiudsoo, M. Interesting coin finds of 2004 // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. –

Lk. 181–188 : ill.

Res.: 2004. aasta huvitavamad mündileiud.

 

214.  Kiudsoo, M. Interesting coin finds of 2005 // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. –

Lk. 249–252 : ill.

Res.: 2005. aastal leitud huvitavamad mündid.

 

215.  Kiudsoo, M. Interesting coin finds of 2006 // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. –

Lk. 257–262 : ill.

Res.: 2006. aasta huvitavamad mündileiud.

 

216.  Kiudsoo, M. Kesk- ja uusaegsetest ripatsmüntidest Eesti arheoloogilises

materjalis // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 109–132 : ill.

Sum.: Medieval and post-medieval coin pendants among the archaeological

finds from Estonia.

 

217.  Kiudsoo, M. New interesting coin finds in 2008 // AVE, 2008. – Tallinn,

2009. – Lk. 210–213 : ill.

Res.: 2008. aasta huvitavamad mündileiud.

 

218.  Kiudsoo, M. Põhjasõjaaegne mündiaare Saaremaalt Kuke külast // Saaremaa

Muuseum. Kaheaastaraamat, 2007–2008. – Kuressaare, 2009. – Lk. 69–79 : ill.

Sum.: Coin hoard from the Great Northern War period from Kuke Village of

Saaremaa.

 

219.  Kiudsoo, M. Põltsamaa ümbruse ajaloolise aja aardeleiud // Põltsamaa lossi

sees ja ümber. Põltsamaa Muuseumi toimetised. – Põltsamaa, 2007. – Lk. 43–66 : ill.

Sum.: Historical trove findings of Põltsamaa region.

 

220.  Kiudsoo, M. Setomaa keskaegsed aarded ja raharinglus // Setomaa, 2. –

Tartu, 2009. – Lk. 225–226 : ill.

Kokkovõtõh: Setomaa keskaigsõ´ rahapaa´ ja rahavaeldus.

Рез.: Средневековые клады и денежное обращение в Сетумаа.

Sum.: Medieval hoards and coin circulation in Setomaa.

 

221.  Kiudsoo, M. Setomaa varauusaegsed aardeleiud // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.

– Lk. 300–301 : ill.

Kokkovõtõh: Setomaa varajatsõ-uusao rahapaa´.

Рез.: Находки кладов периода ранне-нового времени.

Sum.: The hoard finds of the Modern Era of Setomaa.

 

222.  Kiudsoo, M. St. Peter’s Chapel and illegal „archaeologists” // AVE, 2005. –

Tallinn, 2006. – Lk. 245–248 : ill.

Res.: Peetri kabel ja „mustad arheoloogid”.

 

223.  Kiudsoo, M. The formation of the numismatic collections of the Institute of

History // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 239–245.

 

224.  Kiudsoo, M., Kallis, I. Archaeological investigations on the site of the

Cistercian nunnery of St.Michael // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 147–

155 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud tsistertslaste Püha  Miikaeli nunnakloostri

krundil.

 

225.  Kiudsoo, M., Kallis, I. Metallurgic complex in Tõdva village, Harjumaa //

AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 175–182 : ill.

Res.: Metallurgiakompleks Harjumaal Tõdva külas.

 

226.  Kiudsoo, M., Leimus, I. Hoards discovered in 2007 // AVE, 2007. – Tallinn,

2008. – Lk. 223–227 : ill.

Res.: 2007. aastal avastatud aarded.

 

227.  Kiudsoo, M., Mäll, J., Kallis, I. Archaeological excavations on the iron-

smelting site in Tõdva village // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 96–103 : ill.

Res.: Arheoloogilised kaevamised Tõdva rauasulatuskohal.

 

228.  Kiudsoo, M., Ratas, J. Viljandimaa varauusaegsed peaehted // Viljandi

Muuseumi aastaraamat, 2004. – Viljandi, 2005. – Lk. 112–122 : ill.

Sum.: Head decorations of Early Modern Period of Viljandimaa.

 

229.  Kiudsoo, M., Tamla, Ü. Utike aardeleid // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. –

Lk. 267–300 : ill.

Sum.: Hoard of Utike.

 

230.  Konsa, M. Estonian archaeology from 1991–2005 // Estonian Archaeology, 1.

– Tartu, 2006. – Lk. 41–50 : ill.

 

231.  Konsa, M. Tee normaalteadusest normaalseks teaduseks: Eesti  arheoloogia

suundumusi 1990. aastatel // ÕES aastaraamat, 2003. – Tartu, 2005. – Lk. 94–115.

Sum.: From the stage of a „normal science” to a normal human science: trends

in Estonian archaeology in the 1990s.

 

232.  Konsa, M. Vaade Karula kõrgustikult Lõuna-Eesti muinasajale  // Tartu

Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, IV. –

Tartu, 2005. – Lk. 11–29 : ill.

Sum.: A view from the Karula Heights to the prehistory of South Estonia.

 

233.  Konsa, M. Vanad andmed uues kuues: Madi kivikalme arhiiviallikate

digitaalne süsteem // Альманах молодых археологов 2005. По материалам

II  Международной  студенческой  научной  конференции «Проблемы

культурогенеза  и  древней  истории  Восточной  Европы  и  Сибири». –

Санкт-Петербург, 2005. – Lk. 237–244.

Рез.: (сост.  В. С. Кулешов)  Цифровая  система  архивных  источников  о

каменном могильнике Мади (Эстония).

 

234.  Konsa, M., Allmäe, R., Maldre, L., Vassiljev, J. Rescue excavations of a

Vendel Era boat-grave in Salme, Saaremaa // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. –

Lk.53–64 : ill.

Res.: Salme eelviikingiaegse laevamatuse päästekaevamised Saaremaal.

 

235.  Konsa, M., Heinsalu, A., Vassiljev, J. Arheoloogilise objekti geoloogilisi

aspekte: muinaslaev Salme muinasrannal // Piirideta geoloogia. Schola

Geologica, V. – Tartu, 2009. – Lk. 68–73 : ill.

 

236.  Konsa, M., Lang, V., Vimberg, K., Kelder, I. Ring-wall enclosure of Lipa

in Prehistoric Southern Harjumaa // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 53–60 : ill.

Res.: Lipa vallsulendik esiajaloolisel Lõuna-Harjumaal.

 

237.  Konsa, M., Roio, M. Archaeological investigations in the surroundings  of

Kisejärv and Tsiistre // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 91–100 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Kisejärve ja Tsiistre kandis.

 

238.  Kriiska, A. Arheoloogiline järelvalve Narva Hermanni linnuse põhjaõues ja

läänepoolses eeshoovis 2005. aasta suvel ja sügisel // Linnas ja linnuses.

Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. –

Lk. 137–145 : ill.

Sum.: Archaeological inspection in the Northern yard and the Western front

yard of Narva Castle in summer and autumn 2005.

Рез.:  Археологический  надзор  за  строительными  работами  в  северном

дворе  и  западном  форбурге  нарвского  замка  Германа  летом  и  осенью

2005.г.

 

239.  Kriiska, A. Narva savipiibud I // Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva

piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 8. – Narva, 2008. – Lk. 64–

109 : ill.

Sum.: Clay pipes from Narva I.   Рез.: Глиняные курительные трубки из Нарвы I.

 

240.  Kriiska, A. Põllumajanduse algus Eesti alal // Ajalooline Ajakiri. – 2007, 3/4

(121/122). – Lk. 265–289 : ill.

Abstract: The beginning of farming in Estonia.

 

241.  Kriiska, A. Research into the Stone Age // Estonian Archaeology, 1. – Tartu,

2006. – Lk. 53–75 : ill.

 

242.  Kriiska, A. Saaremaa kiviaeg // Saaremaa, 2. Ajalugu. Majandus. Kultuur. –

Tallinn, 2007. – Lk. 9–36 : ill.

 

243.  Kriiska, A. Savinõude vormimismass. Keraamika uurimise võimalikkusest III

// MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 187–208 : ill.

Sum.: Moulding mass of the pottery. The possibilities of studing ceramics III.

 

244.  Kriiska, A. The beginning of farming in the Eastern Baltic area // East

European Plain on the Eve of Agriculture. BAR International Series, 1964. –

Oxford, 2009. – Lk. 159–179 : ill.

 

245.  Kriiska, A., Haak, A., Lõhmus, M. Arheoloogilised välitööd Viljandi linnas

Tallinna ja Oru tänava vahele rajatud kaugküttetorustiku kraavi alal // Viljandi

Muuseumi aastaraamat, 2006. – Viljandi, 2007. – Lk. 101–129 : ill.

Sum.: Archaeological investigations in Viljandi, in the territory of a pipeline

for central heating between Tallinna and Oru Streets.

 

246.  Kriiska, A., Kihno, K. The Stone Age settlement sites of Siksälä Kirikumägi

and Hino // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 37–52 : ill.

Res.: Siksälä Kirikumäe ja Hino kiviaja asulakohad.

 

247.  Kriiska, A., Küng, E. Tubakakaubandus ja savipiibud Narvas 17.–18.

sajandil // Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva

Muuseum. Toimetised, 8. – Narva, 2008. – Lk. 110–134 : ill.

Sum.: The tobacco trade and clay pipes in Narva in the 17–18th centuries.

Рез.: Табачная торговля и глиняные трубки в Нарве в 17–18 вв.

 

248.  Kriiska, A., Lavento, M. Narva Joaoru asulakohalt leitud keraamika

kõrbekihi AMS-dateeringud // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost.

Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 127–135 : ill.

Sum.: Dating of the burn coat of the ceramics found in Narva Joaoru

habitation using AMS-approach.

Рез.: Датировки нагара с керамики из поселения Нарва-Йоаорг методом  АМS.

 

249.  Kriiska, A., Lavento, M., Peets, J. New AMS dates of the Neolithic and

Bronze Age ceramics in Estonia: preliminary results and interpretations //

EJA, 9: 1. – 2005. – Lk. 3–31 : ill.

Res.: Uued AMS-dateeringud Eesti neoliitilisest ja  pronksiaegsest

keraamikast. Esialgsed tulemused ja interpreteeringud.

 

250.  Kriiska, A., Lõhmus, M. Archaeological excavations on Suur Street, Narva

Town // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 189–206 : ill.

Res.: Arheoloogilised väljakaevamised Narvas Suurel tänaval.

 

251.  Kriiska, A., Lõhmus, M. Archaeological fieldwork on Kivisaare Stone Age

burial ground and settlement site // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 31–43 : ill.

Res.: Arheoloogilised välitööd Kivisaare kiviaegsel matmispaigal ja

asulakohal.

 

252.  Kriiska, A., Lõhmus, M. Narva Suur tn 22 ja 24 kruntide ehituslugu 2004.–

2005. aasta arheoloogiliste välitööde andmetel // Linnas ja linnuses. Uurimusi

Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 9–37 : ill.

Sum.: History of the construction above the ground  in Suur st. 22 and 24 on

the basis of the data of the archaeological excavations in 2004–2005.

Рез.:  История  застройки  земельных  участков  номер 22  и 24  по  улице

Суур в Нарве по данным раскопок 2004–2005 гг.

 

253.  Kriiska, A., Lõugas, L. Formation of Ruhnu Island and its early settlement

history // Nature of Ruhnu Island. Estonia Maritima, 7. – Viidumäe, 2005. –

Lk. 123–137 : ill.

 

254.  Kriiska, A., Lõugas, L. Scientific methods in Estonian archaeology //

Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 269–291 : ill.

 

255.  Kriiska, A., Lõugas, L. Stone Age settlement sites on an environmentally

sensitive coastal area along the lower reaches of the River Pärnu (south-

western Estonia), as indicators of changing settlement patterns, technologies

and economies // Mesolithic Horizons. Papers Presented at the Seventh

International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. – Oxford;

Oakville, 2009. – Lk. 167–175 : ill.

 

256.  Kriiska, A., Lõugas, L., Lõhmus, M., Mannermaa, K., Johanson, K. New

AMS dates from Estonian Stone Age burial sites // EJA, 11: 2. – 2007. – Lk.

83–121 : ill.

Res.: Uued AMS-dateeringud Eesti kiviaja matmispaikadest.

 

257.  Kriiska, A., Nordqvist, K. Archaeological fieldwork at Stone Age settlement

sites in Riigiküla, North-Eastern Estonia // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk.

31–44 : ill.

Res.: Arheoloogilised välitööd Riigiküla kiviaja asulakohtadel Kirde-Eestis.

 

258.  Kriiska, A., Rappu, M. Riigiküla II asulakoha 2006.–2007. aasta arheo-

loogiliste päästekaevamiste tulemused // Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi

Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 8. – Narva, 2008. –

Lk. 8–45 : ill.

Sum.: Results of archaeological preserving rescue excavations at the Riigiküla

II settlement site in 2006 and 2007.

Рез.:  Результаты  охранных  археологических  раскопок  на  месте

поселения Рийгикюла II в 2006–2007 гг.

 

259.  Kriiska, A., Rappu, M., Tasuja, K., Plado, J. Šafranovski, J. Archaeologi-

cal research in Jägala // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 36–52 : ill.

Res.: Arheoloogilised uurimistööd Jägalas.

 

260.  Kulmar, T. On supreme sky god from the aspect of religious history and in

prehistoric Estonian material // Folklore, 31. – 2005. – Lk. 15–30.

 

261.  Kulmar, T. Taevasest üliolendist usundilooliselt ja muinaseesti aineses //

Mäetagused, 30. – 2005. – Lk. 17–32 : ill.

Sum.: On supreme sky god from the aspect of religious history and in

prehistoric Estonian material. – Lk. 323.

 

262.  Labutina, I. Tääkova kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 151–152 : ill.

Kokkovõtõh: Tääkova kalmõh.

Рез.: Тяковский могильник.

Sum.: The cemetery of Tyakovo.

 

263.  Laneman, M. On sacral kingship in Bronze and Pre-Roman Iron Age Estonia

// Colours of Archaeology. Material Culture and Society. Papers from the

Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the

University of Vilnius, October 21–22, 2005. Interarchaeologia, 2. – Vilnius;

Helsinki; Riga; Tartu, 2007. – Lk. 165–184 : ill.

 

264.  Laneman, M. Pildikesi Rebala loopealselt // Maa mäletab… Valitud artiklid

aastatest 1977–2007. Pühendatud Vello Lõugase mälestusele ja kaitseala 20.

aastapäevale. – Jõelähtme, 2007. – Lk. 49–80 : ill.

 

265.  Lang, V. Archaeological cultures and ethnic history: some examples from the

East Baltic Early Iron Age // Culture and Material Culture. Papers from the

First Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the

University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Interarchaeologia, 1. –

Tartu; Riga; Vilnius, 2005. – Lk. 11–28 : ill.

 

266.  Lang, V. Archaeology and its wastebasket: remembering, forgetting, and

recycling in archaeological research // Memory, Society and Material Culture.

Papers from the Third Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists

(BASE) held at the University of Latvia, October 5–6, 2007.

Interarchaeologia, 3. – Riga; Helsinki; Tartu; Vilnius, 2009. – Lk. 11–16.

 

267.  Lang, V. Die Wacke im vorzeitlichen und mittelalterlichen Estland. Ein

Beitrag zur Erforschung der vorzeitlichen Bodennutzung und des

Steuersystems // Forschungen zur baltischen Geschichte, 1. – Tartu, 2006. –

Lk. 7–28 : ill.

Sum.: The Vakus-institution in prehistoric and medieval Estonia. Appendices

to the study of ancient administrative structure.

 

268.  Lang, V. Hobusevarustuse sümboolsest tähendusest hauapanusena //

Teadusmõte Eestis, 5. Humanitaarteadused. – Tallinn, 2009. – Lk. 77–92 : ill.

 

269.  Lang, V. Inimene, kultuur ja loodus muinasajal // Eesti looduskultuur. –

Tartu, 2005. – Lk. 11–28 : ill

 

270.  Lang, V. Joining together graves and souls // Colours of Archaeology.

Material Culture and Society. Papers from the Second Theoretical Seminar of

the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, October

21–22, 2005. Interarchaeologia, 2. – Vilnius; Helsinki; Riga; Tartu, 2007. –

Lk. 79–91 : ill.

 

271.  Lang, V. Late Bronze and Pre-Roman Iron Age pottery styles  in Estonia //

Arkeologian lumoa synkkyyteen. Artikkeleita Christian Carpelanin juhla-

päiväksi : Lightning the Darkness – the Attraction of Archaeology. Papers in

honour of Christian Carpelan. – Helsinki, 2006. – Lk. 122–136 : ill.

 

272.  Lang, V. Muistsed maakasutussüsteemid Eestis // Ajalooline Ajakiri. – 2007,

3/4 (121/122). – Lk. 291–319 : ill.

Abstract: Ancient land use systems in Estonia.

 

273.  Lang, V. Research into the Bronze and Early Iron Ages // Estonian

Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 77–104 : ill

 

274.  Lang, V. Settlement and landscape archaeology in Estonia // Estonian

Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 293–300.

 

275.  Lang, V. The establishment of professional archaeology in the Baltic

countries // Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als

akademisches Fach (1890–1930) im europäischen Vergleich. Internationale

Tagung an der Humboldt-Universität zu Berlin vom 13.–16. März 2003.

Berliner Archäologische Forschungen, 2. – Berlin, 2006. – Lk. 185–196.

 

276.  Lang, V. The history of archaeological research (up to the  late 1980s) //

Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 13–40 : ill.

 

277.  Lang, V. Varased tarandkalmed Eestis // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. –

Lk. 53–78 : ill.

Sum.: Early tarand-graves in Estonia.

 

278.  Lang, V., Kaldre, H. Laneman, M. Fossil fields at Saha-Loo, North Estonia,

as revealed by new investigations // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 117–

126 : ill.

Res.: Saha-Loo fossiilsed põllud uute uurimistööde valguses.

 

279.  Lang, V., Kriiska, A. The Final Neolithic and Early Bronze Age contacts

between Estonia and Scandinavia // Cultural Interaction between East and

West. Archaeology, Artefacts and Human Contacts in  Northern Europe.

Stockholm Studies in Archaeology, 44. – Stockholm, 2007. – Lk. 107–112 : ill.

 

280.  Lang, V., Kriiska, A., Haak, A. A new Early Bronze Age socketed axe //

EJA, 10: 1. – 2006. – Lk. 81–88 : ill.

Res.: Uus vanema pronksiaja putkkirves.

 

281.  Lang, V., Kriiska, A., Haak, A. Uus vanema pronksiaja putkkirves Kolga-

Jaani voorestikust. Leid Eesnurga küla Lääne talu maalt // Viljandi Muuseumi

aastaraamat, 2005. – Viljandi, 2006. – Lk. 51–58 : ill.

Sum.: A new Early Bronze Age socketed axe from the Kolga-Jaani group of

drumlins.

 

282.  Lang, V., Laneman, M. New investigations at fossil fields of Proosa, North

Estonia // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 47–52 : ill.

Res.: Uued uurimused Proosa fossiilsetel põldudel Põhja-Eestis.

 

283.  Lang, V., Laneman, M., Kaldre, H., Konsa, M., Tvauri, A. From the early

Pre-Roman Iron Age to the early modern times: new investigations at Keava //

AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 45–58 : ill.

Res.: Varasest eelrooma rauaajast varase uusajani: uued uurimused Keavas.

 

284.  Laul, S. Das gelesene Gewebe vom Gräberfeld Siksälä // Veltījums seno

apăērbu pētniecei arheoloăei Dr. habil. Hist. Annai ZariĦai 85 gadu jubilejā.

Arheoloăija un etnogrāfija, XXIII. – Rīga, 2006. – Lk. 143–147 : ill.

Kopsavilkums: Velku rakstu audumi no Sikseles kapulauka.

 

285.  Laul, S. Siksälä naise rõivastus 14. sajandil // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.

391–392 : ill.

Kokkovõtõh: Siksälä naisi rõiva´ 14. saandil.

Рез.: Одежда женщины Сиксяля в XIV в.

Sum.: The costume of Siksälä women in the 14th century.

 

286.  Laul, S. Sikälä Kalmõtõmägi I aastatuhandel // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –

Lk. 386.

Kokkovõtõh: Kalmõh Siksälä Kalmõtõmäel I aastagatuhandõl pKr.

Рез.: Могильник I тысячелетия н.э. на Калметемяги в Сиксяля.

Sum.: Cemetery on Siksälä Kalmetemägi in the I millennium AD.

 

287.  Laul, S. Tekstiilkeraamika kultuur // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 46–47 : ill.

Kokkovõtõh: Tekstiilkeraamiga kultuur.

Рез.: Культура текстильной керамики.

Sum.: The Culture of Textile Ceramics.

 

288.  Laul, S., Valk, H. Siksälä Kalmõtõmägi 11.–15. sajandil // Setomaa, 2. –

Tartu, 2009. – Lk. 388–390 : ill.

Kokkovõtõh: Siksälä Kalmõtõmägi 11.–15. saandil.

Рез.: Могильник Сиксяля Калметемяги в XI–XV вв.

Sum.: The cemetery of Siksälä Kalmetemägi in the 11th–15th centuries.

 

289.  Lavi, A. An addendum to the study of smoke cottages // EJA, 9: 2. – 2005. –

Lk. 132–155 : ill.

Res.: Täiendavat muistse suitsutoa uurimisloole.

 

290.  Lavi, A. Archaeological investigation of the eastern part of the settlement site

of Lehmja // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 83–88 : ill.

Res.: Lehmja asulakoha idaosa uurimisest.

 

291.  Lavi, A. Die mittelalterliche Hinrichtigungsstätte von Tallinn (Estland) //

Richtstättenarchäologie. – Dormagen, 2008. – Lk. 106–110 : ill.

 

292.  Lavi, A. Preliminary investigations of the southeastern section of the

settlement site of Lehmja // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 45–50 : ill.

Res.: Eeluuringud Lehmja asulakoha kaguosas.

 

293.  Lavi, A., Roio, M. Trackways of the Lehu Suursoo mire in Pärnumaa // AVE,

2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 161–168 : ill.

Res.: Lehu Suursoo sooteed Pärnumaal.

 

294.  Leimus, I. 10.–11. sajandi mündiaarded Eesti kagunurgast // Setomaa, 2. –

Tartu, 2009. – Lk. 100–102 : ill.

Kokkovõtõh: Viikingiaolitsõ´ rahalövvü´ Eesti kagunulgah.

Рез.: Монетные клады Х–Х1 вв. из юго-восточного угла Эстонии.

Sum.: 10th–11th cc. coin hoards from south-easternmost Estonia.

 

295.  Leimus, I. Araablaste hõbe Põltsamaal // Põltsamaa lossi sees ja ümber.

Põltsamaa Muuseumi toimetised. – Põltsamaa, 2007. – Lk. 67–83 : ill.

Sum.: Arabic silver at Põltsamaa.

 

296.  Leimus, I. Baltikum // A Survey of Numismatic Research 2002–2007.

International Association of Professional Numismatists, Special Publication,

15. – Glasgow, 2009. – Lk. 427–435.

 

297.  Leimus, I. Crux, Köln Häv. 34/67 und Otto-Adelheid-Pfennige. Ihr

Vorkommen in den Funden aus dem Ende des 10. Jh. // XIII Congreso

Internacional de Numismática Madrid – 2003. Actas – Proceedings – Actes. –

Madrid, 2005. – Lk. 1205–1215 : ill.

 

298.  Leimus, I. Die Funde der byzantinischen Münzen in Estland //  Byzantine

Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century. Moravia

Magna, Seria Polona vol. III. – Kraków, 2009. – Lk. 635–651 : ill.

 

299.  Leimus, I. Die letzte Welle des orientalischen Münzsilbers im Norden //

Magister Monetae. Studies in Honour of Jørgen Steen Jensen. Publications of

the National Museum. Studies in Archaeology and History, 13. – Copenhagen,

2007. – Lk. 111–126 : ill.

 

300.  Leimus, I. Die spätmittelalterliche große Wirtschaftskrise in Europa – war

auch Livland davon betroffen? // Forschungen zur baltischen Geschichte, 1. –

Tartu, 2006. – Lk. 56–67 : ill.

Sum.: The Great Depression of the late Middle Ages  in Europe – also in

Livonia?

 

301.  Leimus, I. Eesti majandusajaloo historiograafiast (III) : Keskaja linnade

mündindus, finantsid ja majandamine // Ajalooline Ajakiri. – 2007, 1 (119). –

Lk. 75–91.

Abstract: The historiography of Livonian medieval economy (III). The

minting, finances and management of towns.

 

302.  Leimus, I. Eestlase raha ajalugu // Leimus, I., Erelt, P., Laar, M., Sakk, I.

Eestlase raha läbi aegade. – Tallinn, 2006. – Lk. 5–54 : ill.

 

303.  Leimus, I. Einige Beiträge zur Müngeschichte Livlands am Ende des 14.

Jahrhunderts // Die baltischen Länder und der Norden. Festschrift für Helmut

Piirimäe zum 75. Geburtstag. Nordistica Tartuensia, 13. – Tartu, 2005. – Lk.

58—81 : ill.

 

304.  Leimus, I. Et usædvanligt skattefund med kufiske mønter på Saaremaa

Museum // Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. – 2007, 3. – Lk. 107–

113 : ill..

 

305.  Leimus, I. Euroopa hiliskeskaja suur depressioon – kas ka Liivimaal? // Vana

Tallinn, XVI (XX). – Tallinn, 2005. – Lk. 42–55 : ill.

Zsfs.: Die spätmittlalterliche grosse Depression – auch in Livland?

 

306.  Leimus, I. Fundmünzprojekte in Europa. Estland // Selbstwahrnehmung und

Fremdwahrnehmung in der Fundmünzenbearbeitung. Bilanz und Perspektiven

am Beginn des 21. Jahrhunderts, I: Materialien. Tagungsunterlagen des

Fünften Internationalen Kolloquiums der Schweizerischen Arbeitsgemein-

schaft für Fundmünzen, gemeinsam organisiert mit der Numismatischen

Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Konstanz, 4.–5.

März 2005). Untersuchungen zu Numismatik und Geldgeschichte, 6. –

Lausanne, 2005. – Lk. 56–58.

 

307.  Leimus, I. Haruldane viikingiaegne mündiaare Saaremaa Muuseumis //

Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2003–2004. – Kuressaare, 2005. – Lk.

260–270 : ill.

Sum.: Rare Viking Age coin hoard at the Saaremaa Museum.

 

308.  Leimus, I. Hertsog Magnus, tema võlad ja võlausaldajad // Tuna. – 2008, 3. –

Lk. 8–18 : ill.

Sum.: Duke Magnus, his debts and creditors. – Lk. 157–158.

 

309.  Leimus, I. Kodusandi märk – tõend vastehoolekandest Tallinnas 16. sajandil

// Räägime asjast. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. Varia

historica, III. – Tallinn, 2008. – Lk. 32–39 : ill.

Sum.: The mark of a house-poor – a proof of welfare for the poor in Tallinn in

the 16th century.

 

310.  Leimus, I. Kui palju maksis kirik Liivimaal? // Sõnasse püütud minevik. In

honorem Enn Tarvel. – Tallinn, 2009. – Lk. 123–137.

Sum.: The building costs of a stone church in Livonia.

 

311.  Leimus, I. Läänemere kristlikud paganad // Tuna. – 2009, 4. – Lk. 5–22 : ill.

Sum.: The Christian pagans of the Baltic Sea. – Lk. 154.

 

312.  Leimus, I. Millenniumi murrang. North goes West // Tuna. – 2007, 1. – Lk.

27–53 : ill.

Sum.: Millennium breakthrough. The North goes West. – Lk. 157–158.

 

313.  Leimus, I. Mõningaid lisandusi Eesti viikingiaegsete aardeleidude corpusele

// Varia historica, I. Töid ajaloo alalt, 6. – Tallinn, 2006. – Lk. 17–29 : ill.

Sum.: Some additions to the  corpus of the Viking period hoards found in

Estonia.

 

314.  Leimus, I. Mündid // Tartu ajalugu ja kultuurilugu. – Tartu 2005. – Lk. 189—196.

 

315.  Leimus, I. Narva Suur tn 22–26 kaevandist leitud mündid // Linnas ja

linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva,

2006. – Lk. 65–73 : ill.

Sum.: Coins found during the excavations in Suur Street 22–26 in Narva.

Рез.: Монеты, найденные при раскопках на улице Суур 22–26 в Нарве.

 

316.  Leimus, I. The marking Dirhams at some principal Samanid mints // Money

Cirlulation in Antiquity, the Middle Ages and Modern Times. Time, Range,

Intensity. International Symposium of the 50th Anniversary of Wiadomości

Numizmatyczne. Warsaw, 13–14 October 2006. – Warsaw; Cracow, 2007. –

Lk. 65–78 : ill.

 

317.  Leimus, I. Viikingid – röövlid või kaupmehed? // Tuna. – 2006, 1. – Lk. 17–29 : ill.

Sum.: Vikings – brigands or traders? – Lk. 155–156.

 

318.  Leimus, I. Über die Beziehungen zwischen Münzstätten in Tallinn (Reval)

und Finnland in den 1520er Jahren // Scripta varia  numismatico Tuukka

Talvio sexangenario dedicata. Publications of the Finnish Numismatic

Society, 6. – Helsinki, 2008. – Lk. 123–131 : ill.

 

319.  Leimus, I. Einige Spekulationen über die münzberechtigte Autorität auf

Gotland in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts // Riga und der Ostseeraum. Von

der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit. Tagungen zur Ostmitteleuropa-

Forschung, 22. – Marburg, 2005. – Lk. 64–75.

 

320.  Liiva, A. Mõistatuslik ehitis Koorküla Valgjärves // Eesti Loodus. – 2008, 4.

– Lk. 14–18 : ill.

 

321.  Liiva, A. Pulli asula avastamislugu // Eesti Loodus. – 2008, 7. – Lk. 17–19 : ill.

 

322.  Lillak, A. Maa-alused põletusmatused Lõuna-Eestis // Tartu Ülikooli Lõuna-

Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, VII. – Tartu, 2008. –

Lk. 27–41 : ill.

Sum.: The tradition of flat cremation burials in South Estonia.

 

323.  Lillak, A. Maa-alused põletusmatused Setomaal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.

– Lk. 82.

Kokkovõtõh: Maa-alodsõ´ palotusmatusõ´ Setomaal.

Рез.: Грунтовые трупосожжения в Сетумаа.

Sum.: Pit grave cremations in Setomaa.

 

324.  Lillak, A., Valk, H. Archaeological trial excavations on Rõuge hill fort,

South-East Estonia // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 72–81 : ill.

Res.: Arheoloogilised proovikaevamised Rõuge linnusel Kagu-Eestis.

 

325.  Lillak, A., Valk, H. Rescue excavations on Alt-Laari settlement site,

Tartumaa // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 65–71 : ill.

Res.: Arheoloogilised päästekaevamised Alt-Laari asulakohal Tartumaal.

 

326.  Limbo, J. Dental enamel hypoplasia in the Pada cemetery (12th–13th cc.)

population in North-East Estonia // Papers on Anthropology, XV. – Tartu,

2006. – Lk. 114–123 : ill.

 

327.  Limbo, J. Dental pathologies and linear enamel hypoplasia in Pärnu St. John

Church cemetery (16th–18th cc.) skeletons // Papers on Anthropology, XV. –

Tartu, 2006. – Lk. 235–250 : ill.

 

328.  Limbo, J. Dental pathologies and stress markers in the Iron Age end/early

medieval in Estonia // Актуальные  направления  антропологий.  Сборник

посвященный юбилею академика РАН Т. И. Алексеевой. – Москва, 2008.

– Lk. 162–164.

 

329.  Lopatin, N. Leeska muististekompleks // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 84–85 : ill.

Kokkovõtõh: Leeska muistisõ´.

Рез.: Комплекс памятников у дер. Лезги.

Sum.: Monuments at Lezgi village.

 

330.  Lopatin, N. Ust-Smolka kääbaskalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.

136–137 : ill.

Kokkovõtõh: Ust-Smolka kääpä´.

Рез.: Курганный могильник Усть-Смолка III.

Sum.: Barrow cemetery Ust-Smolka III.

 

331.  Luiges, K. Siksälä kalmistu 14. sajandi naisehauast võetud monoliidi

laboratoorsete uuringute tulemustest // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk.

37–61 : ill.

Sum.: Results of the laboratorial investigations of the assemblage of finds

recovered together with soil (the monolith) from the 14th-century female

burial from the Siksälä cemetery.

 

332.  Luik, H. Could broken bone combs have had new lives? // EJA, 12: 2. – 2008.

–Lk. 152–162 : ill.

Res.: Kas purunenud luukammil oli võimalusi uueks eluks?

 

333.  Luik, H. Dazzling white. Bone artefacts in Bronze Age society – some

preliminary thoughts from Estonia // Colours of Archaeology. Material

Culture and Society. Papers from the Second Theoretical Seminar of the

Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, October 21–

22, 2005. Interarchaeologia, 2. – Vilnius; Helsinki; Riga; Tartu, 2007. – Lk.

49–64 : ill.

 

334.  Luik, H. For hunting or for warfare? Bone arrowheads from Late Bronze Age

fortified settlements in Eastern Baltic // EJA, 10: 2. – 2006. – Lk. 132–149 : ill.

Res.: Relvad või jahiriistad? Luust nooleotsad Baltimaade noorema pronksiaja

kindlustatud asulate leiumaterjalis.

 

335.  Luik, H. Skill, knowledge and memory. How to make a bone awl properly? //

Memory, Society and Material Culture. Papers from the Third Theoretical

Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Latvia,

October 5–6, 2007. Interarchaeologia, 3. – Riga; Helsinki; Tartu; Vilnius,

2009. – Lk. 45–58 : ill.

 

336.  Luik, H., Maldre, L. Bone and antler artefacts from the settlement site and

cemetery of Pada in North Estonia // MT, 15. – Tallinn, 2005. – Lk. 263–276 : ill.

 

337.  Luik, H., Maldre, L. Bronze Age bone artefacts from Narkūnai, Nevierišk÷

and Kereliai fortified settlements. Raw materials and manufacturing

technology // Archaeologia Lituana, 8. – Vilnius, 2007. – Lk. 5–39 : ill.

Santrauka: Žalvario amžiaus kauliniai dirbiniai iš Narkūnų, Nevierišk÷s and

Kerelių įtvirtintų gyvenviečių. Žaliava ir gamybos technologija.

 

338.  Luik, H., Ots, M. Bronze Age double buttons in Estonia // EJA, 11:  2. –

2007. – Lk. 122–140 : ill.

Res.: Kaksiknööbid Eesti pronksiaegses leiuaineses.

 

339.  Luik, H., Tamla, Ü. Small bone spades: material used, processing techno-

logy, and possible function // Archaeologia Baltica, 6. – Klaip÷da, 2006. – Lk.

112–125, ill.

Santrauka: Kauliniai maži kastuv÷liai: medžiaga, gamybos technologija,

naudojimas.

 

340.  Lõhmus, M. Endise Türi kihelkonna ja praeguse valla asustusest kiviajal //

Türi. Kilde kihelkonna ja linna arengust. IV osa. – Paide, 2008. – Lk. 4–12 : ill.

 

341.  Lõhmus, M. Mortuary practices during the Comb Ware Cultures in Estonia

and the problems of their interpretation // Colours of Archaeology. Material

Culture and Society. Papers from the Second Theoretical Seminar of the

Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, October 21–

22, 2005. Interarchaeologia, 2. – Vilnius; Helsinki; Riga; Tartu, 2007. – Lk.

33–48 : ill.

 

342.  Lõhmus, M. Neoliitilised kollektiivmatused Lõuna-Eestis: matuste ajalised

raamid ja võimalikud tõlgendused // Tartu Ülikooli  Lõuna-Eesti keele- ja

kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, VII. – Tartu, 2008. – Lk. 42–63 : ill.

Sum.: Neolithic collective burials in South Estonia: Timeframe and possible

interpretations.

 

343.  Lõhmus, M., Oras, E. Archaeological research at Jägala Jõesuu hillfort  and

its closest surroundings // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 27–42 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Jägala Jõesuu linnamäel ja selle lähiümbruses.

 

344.  Lõugas, L. Animals as subsistence and bones as raw material for settlers of

prehistoric Zvejnieki // Back to the Origin. New Research in the Mesolithic-

Neolithic Zvejnieki Cemetery and Environment, Northern Latvia. Acta

Archaeologica Lundensia. Ser. In 8º, no. 52. – Lund, 2006. – Lk. 75–89 : ill.

 

345.  Lõugas, L. Eesti hobuse ajaloo uurimise võimalusi // Oma Hobu. – 2006,

kevad. – Lk. 28–36 : ill.

 

346.  Lõugas, L. Fishing during the Viking Age in the eastern and western Baltic

Sea // Archéologie du poisson, 30 ans d’archéo-ichtyologie au CNRS. –

Antibes, 2008. – Lk. 27–33 : ill.

 

347.  Lõugas, L. Mõnedest mesoliitilistest faunakompleksidest Läänemere ida-

kaldalt // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 253–262 : ill.

Sum.: About some of the Mesolithic fauna complexes from the eastern coast

of the Baltic Sea.

 

348.  Lõugas, L., Kriiska, A., Maldre, L. New dates for the Late Neolithic Corded

Ware Culture burials and early husbandry in the East Baltic region //

Archaeofauna, 16. – 2007. – Lk. 21–31 : ill.

 

349.  Lõugas, L., Tamla, Ü., Ots, M. Arheoloogilised kogud ja andmebaasid //

Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andme-

baasid. – Tartu, 2008. – Lk. 41–57 : ill.

Sum.: Archaeological collections and databases.

 

350.  Lätti, P. Asustuspildist muinasaegsel Järvamaal – asustuskeskused ja linnused

// Mäetagused, 28. – 2005. – Lk. 123–148 : ill.

Sum.: Settlements in the prehistoric Järva County – centres and hill-forts. –

Lk. 288–289.

 

351.  Läänelaid, A., Raal, A., Valk, H. Setomaa tsässonate vanusest: esialgseid

andmeid // XXVIII Eesti looduseuurijate päev : Setomaa loodus. 2.–3. juuli,

2005. Obinitsa. – Tartu, 2005. – Lk. 37–46.

 

352.  Maldre, L. Eesti keskaegsete linnade arheozooloogilisest leiumaterjalist //

Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007. – Lk. 29–39 : ill.

Sum.: Archaeozoological finds in medieval Estonian towns. – Lk. 125.

 

353.  Maldre, L. Faunal remains from the settlement site of Pada // EJA, 11: 1. –

2007. – Lk. 59–79 : ill.

Res.: Pada asula arheozooloogilisest materjalist.

 

354.  Maldre, L. Karjakasvatusest Ridala pronksiaja asulas // MT, 17. – Tallinn;

Tartu, 2008. – Lk. 263–276 : ill.

Sum.: Animal husbandry in the Bronze Age settlement of Ridala.

 

355.  Maldre, L. Koduloomaluud keskaegsest Tallinnast // MT, 17. –  Tallinn;

Tartu, 2008. – Lk. 277–311 : ill.

Sum.: Domestic animal bones from mediaeval Tallinn.

 

356.  Maldre, L. Pathological bones amongst the archaeozoological material from

Estonian towns // Veterinarija ir Zootechnica, 42 (64). – 2008. – Lk. 51–57 : ill.

 

357.  Maldre, L. Viron keskiaikaisten kaupunkien osteologisesta löytömateriaalista

// Elämää ja maalaiselinkeinoja keskiaikaisessa kaupungissa. – Turku, 2007. –

Lk. 71–79 : ill.

Sum.: Archaeozoological findings in medieval Estonian towns.

 

358.  Maldre, L., Luik, H. Horse in Estonia in the Late Bronze Age: archaeo-

zoological and archaeological data // The Horse and Man in European

Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life).

Archaeologia Baltica, 11. – Klaip÷da, 2009. – Lk. 37–47 : ill.

Santrauka: Arklys Estijoje v÷lyvajame bronzoz amžiuje: archeozoologniai ir

archeologiniai duomenys.

 

359.  Malve, M., Valk, H. Archaeological escavations in Tartu Cathedral // AVE,

2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 141–150 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Tartu toomkirikus.

 

360.  Mandel, M. 13. sajandi alguse võimukeskused Läänemaal // MT, 18. – Tartu;

Tallinn, 2006. – Lk. 391–404 : ill.

Zsfs.: Machtzentren am Anfang 13. Jahrhunderts im Kreis Läänemaa (dt.

Wiek).

 

361.  Mandel, M. Archäologische Ausgrabungen in Uugla // AVE, 2007. – Tallinn,

2008. – Lk. 85–90 : ill.

Res.: Arheoloogilised kaevamised Uuglas.

 

362.  Mandel, M. Kullamaa kihelkonna muinasajast // Kullamaa kihelkond:

kultuuriajaloost ja loodusväärtustest. – Kullamaa, 2005. – Lk. 5–34 : ill.

 

363.  Mandel, M. Metallidetektori kasutamisest Eesti Ajaloomuuseumi arheo-

loogilistel välitöödel // Varia historica, I. Töid ajaloo alalt, 6. – Tallinn, 2006.

– Lk. 5–16 : ill.

Sum.: Metal detector use during Estonian History Museum’s archaeological

fieldwork.

 

364.  Mandel, M. Von den Forschungen am Bodendenkmal zu Uugla // AVE,

2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 113–119 : ill.

Res.: Uugla muististekompleksi uurimisest.

 

365.  Mandel, M. Über die Forschung der Siedlung Uugla Veskimäe // AVE, 2005.

– Tallinn, 2006. – Lk. 61–64 : ill.

Res.: Uugla Veskimäe asula uurimisest.

 

366.  Mandel, M., Allmäe, R. Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen in

Uugla // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 114–123 : ill.

Res.: Uugla arheoloogiliste kaevamiste tulemused.

 

367.  Mannermaa, K., Lõugas, L. Birds in the subsistence and cultures on four

major Baltic Sea Islands in the Neolithic (Hiiumaa, Saaremaa, Gotland and

Åland) // Feathers, Grit and Symbolism : Birds and Humans in the Ancient

Old and New Worlds. Proceedings of the 5th Meeting  of the ICAZ Bird

Working Group in Munich, 26.7.–28.7.2004. Documenta archaeologica, 3. –

Rahden, 2005. – Lk. 179–198 : ill.

 

368.  Mazurkevitš, A. Abdehha asulakohad // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 33.

Kokkovõtõh: Elämiskotusõ´ Optjoki jõõ veereh.

Рез.: Поселения у реки Обдеха.

Sum.: Settlements at the River Abdekha.

 

369.  Mazurkevitš, A. Belaja Struga kiviaja, pronksiaja ja varase rauaaja leiukohad

// Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 36–37 : ill.

Kokkovõtõh: Belaja Struga kiviao, pronksiao ja varahjatsõ ravvaao

lövvükotusõ´.

Рез.:  Местонахождения  каменного –  раннего  железного  века  у  озера

Белая Струга.

Sum.: Stone Age, Bronze Age and Early Iron Age sites at Belaya Struga.

 

370.  Mazurkevitš, A. Kiviaegsed leiud Pihkvast // Setomaa, 2. – Tartu,  2009. –

Lk. 401 : ill.

Kokkovõtõh: Kiviaolitsõ´ lövvü´ Pihkvast.

Рез.: Находки эпохи неолита из г. Пскова.

Sum.: Neolithic finds from Pskov.

 

371.  Mazurkevitš, A. Pihkva oblasti põhjaosa kiviaeg // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.

– Lk. 26–27 : ill.

Kokkovõtõh: Pihkva oblasti põh´aosa kiviaig.

Рез.: Каменный век на севере Псковской области.

Sum.: Stone Age in the northern part of the Pskov Land.

 

372.  Mazurkevitš, A. Pihkvamaa põhjaosa hiliskiviaja ja vanema pronksiaja

muistised // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 40–41 : ill.

Kokkovõtõh: Pihkvamaa põh´aosa kiviao lõpu ja vanõba pronksiao muistisõ´.

Рез.:  Памятники  позднего  каменного  века  и  ранней  эпохи  бронзы  на

севере Псковщины.

Sum.: Northern part of the Pskov Land in the Late Stone Age and in the Early Bronze Age.

 

373.  Mikšait÷, S. Production of ceramics of Narva Culture (reconstructions based

on experimental archaeology) // EJA, 9: 1. – 2005. – Lk. 60–72 : ill.

Res.: Narva kultuuri keraamika valmistamine (eksperimentaalarheoloogilised

rekonstruktsioonid).

 

374.  Moora, T., Kihno, K., Hiie, S. Lisandeid Peipsimaa arengu- ja asustusloole //

SK, 3. – Tallinn, 2005. – Lk. 17–43 : ill.

Sum.: To the formation of the landscape and vegetation history in the

surroundings of the Lake Peipsi.

Рез.: К истории развития и заселения Причудья.

 

375.  Moora, T., Raukas, A., Kestlane, Ü. Kaali meteoriidi peakraatri setetest //

MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 209–229 : ill.

Sum.: On deposits of the main meteorite crater at Kaali.

 

376.  Moora, T., Raukas, A., Kestlane, Ü. Kaali peakraatri setetest // Eesti

Geograafia Seltsi aastaraamat, 36. – Tallinn, 2007. – Lk. 128–143 . ill.

Sum.: On deposits of the Kaali main crater.

 

377.  Moora, T., Vissak, R., Jaanits, K. Archaeological excavations in Ihaste,

Tartu // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 141–160 : ill.

Res.: Arheoloogilised kaevamised Ihastes, Tartus.

 

378.  Mäesalu, A. Archäologische Funde zum luxuriösen Lebensstil im  mittel-

alterlichen Dorpat (Tartu) // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im

Hanseraum, VI : Luxus und Lifestyle. – Lübeck, 2008. – Lk. 585–592 : ill.

 

379.  Mäesalu, A. Das Handwerk in der Stadt Tartu vom 13. bis 16. Jahrhundert //

Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, V : Das

Handwerk. – Lübeck, 2006. – Lk. 473–481 : ill.

 

380.  Mäesalu, A. Die Rolle der Armbrust während der Kreuzzüge im Baltikum im

13. Jahrhundert // Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinéje.

Mokslinių straipsnių rinkinys. – Šiauliai, 2007. – Lk. 170–180 : ill.

Santrauka: Arbaleto vaidmuo kryžiaus žygiuose į baltų žemes XIII a.

 

381.  Mäesalu, A., Peets, J., Haiba, E. Nahast küünarvarrekaitsmed keskaegsest

Tartust // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 27–36 : ill.

Sum.: Leather arm guards from medieval Tartu.

 

382.  Mäesalu, A., Valk, H. Research into the Late Iron Age // Estonian

Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 127–158 : ill.

 

383.  Mäesalu, A., Vissak, R. Muinas- ja keskaeg // Tartu ajalugu ja kultuurilugu. –

Tartu, 2005. – Lk. 15–28.

 

384.  Mägi, M. Abielu, kristianiseerimine ja akulturatsioon. Perekondliku korral-

duse varasemast ajaloost Eestis // Ariadne Lõng: nais- ja meesuuringute

ajakiri. – 2009, 1/2 (IX). – Lk. 76–101.

 

385.  Mägi, M. Archaeological excavations at Viltina – a Viking Age harbour site

and meeting place // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 121–134 : ill.

Res.: Arheoloogilised kaevamised Viltina viikingiaegsel sadama- ja

kogunemiskohal.

 

386.  Mägi, M. Changing connections, changing society. Burial rites on Iron Age

Saaremaa // Transformatio mundi. The Transition from the Late Migration to

the Early Viking Age in the East Baltic. – Kaunas, 2006. – Lk. 51–64 : ill.

 

387.  Mägi, M. Collectivity versus individuality: the warrior ideology of Iron Age

burial rites on Saaremaa // Weapons, Weaponry and Man (In memoriam

Vytautas Kazakevičius). Archaeologia Baltica, 8. – Klaip÷da, 2007. – Lk.

263–272 : ill.

Santrauka: Kolektyviškumas prieš individualumą: karin÷ ideologija Saremos

salos geležies amžiaus laidojimo papročiuose.

 

388.  Mägi, M. Excavations on the coasts of Prehistoric and Medieval Saaremaa //

AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 65–82 : ill.

Res.: Kaevamised Saaremaa muinas- ja keskaegsel rannikul.

 

389.  Mägi, M. Facing the sea // Leva vid Östersjöns kust : Living by the Baltic

Sea. En antologi om naturförutsättningar och resursutnyttjande på båda sidor

av Östersjön ca 800–1800. Rapport 2 från projektet: Förmoderna kustmiljöer.

Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 – ett

miljöhistoriskt projekt. Research Reports, 2008 : 3. – Huddinge, 2008. – Lk.

83–102 : ill.

 

390.  Mägi, M. Harbour sites in ritual landscape – the example of Viltina in

southern Saaremaa // EJA, 13: 2. – 2009. – Lk. 110–131 : ill.

Res.: Sadamakohad rituaalsel maastikul – Viltina näide Lõuna-Saaremaal.

 

391.  Mägi, M. Iru linnusest Püha Birgitta kloostrini. Merenduslik kultuurmaastik

Pirita jõe alamjooksul // Kunstiteaduslikke uurimusi, 16: 4. – 2007. – Lk. 17–40 : ill.

Sum.: From the hill-fort of Iru to the Convent of St. Birgitta. Maritime

cultural landscape on the lower reaches of the Pirita River.

 

392.  Mägi, M. Kivikalmed ja surnumajad. Matmiskombestiku areng rauaaegsel

Saaremaal // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2003–2004. –

Kuressaare, 2005. – Lk. 3–34 : ill.

Sum.: Stone graves and mortuary houses. The development of burial rites on

Iron Age Saaremaa.

 

393.  Mägi, M. Mortuary houses in Iron Age Estonia // EJA, 9: 2. – 2005. – Lk. 93–

131 : ill.

Res.: Surnumajad rauaaegses Eestis.

 

394.  Mägi, M. Muinassadamad Eestis // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2006. –

Tallinn, 2006. – Lk. 58–64 : ill.

Sum.: Prehistoric ports in Estonia.

 

395.  Mägi, M. On the mutual relationship between Late Prehistoric Saaremaa and

the Livs // Rituals and Relations. Studies on the Society and Material Culture

of the Baltic Finns Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Humaniora, 336.

– Helsinki, 2005. – Lk. 187–206 : ill.

 

396.  Mägi, M. Saaremaa muinasaeg 1500 e.Kr.–600 p.Kr. // Saaremaa, 2. Ajalugu.

Majandus. Kultuur. – Tallinn, 2007. – Lk. 37–54 : ill.

 

397.  Mägi, M. Saaremaa muinasaeg 600–1227 // Saaremaa, 2. Ajalugu. Majandus.

Kultuur. – Tallinn, 2007. – Lk. 55–76 : ill.

 

398.  Mägi, M. Saaremaa muinassadamad – Viltina // Saaremaa Muuseum.

Kaheaastaraamat, 2007–2008. – Kuressaare, 2009. – Lk. 3–35 : ill.

Sum.: Prehistoric harbour sites on Saaremaa – Viltina.

 

399.  Mägi, M. Two paths towards Europe: Iruste and Viltina, Saaremaa // The

Significant Detail. Europeanization at the Base of  Society: the Case of the

Baltic Rim 1100–1400 AD. Transactions of the CCC Workshops at Skäftekärr

in Sweden 7–10 October 1999, and at Tukums in Latvia 15–18 April 2000.

CCC papers, 9. – Visby, 2007. – Lk. 217–225 : ill.

 

400.  Mägi, M. Viking Age harbour site at Tornimäe, eastern Saaremaa // AVE,

2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 65–75 : ill.

Res.: Viikingiaegne sadamakoht Ida-Saaremaal Tornimäel.

 

401.  Mägi, M., Nurk, R. An archaeological complex of river harbour and 16th–

17th-century stone buildings at Pällamõis on the southern coast of Saaremaa //

AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 91–108 : ill.

Res.: Jõesadamast ja 16.–17. sajandi ehitistest koosnev muistisekompleks  Pällamõisas Saaremaa lõunarannikul.

 

 

402.  Mäll, J., Peetsalu, P. Kodasoo raudkübar. Metallograafiliste uuringute tule-

musi // Räägime asjast. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale.

Varia historica, III. – Tallinn, 2008. – Lk. 7–15 : ill.

Sum.: Medieval kettlehat from Kodasoo. A metallographical study.

 

403.  Mäss, V. Kolm aastakümmet vrakiotsingut // Eesti Laevanduse aastaraamat,

2008. – Tallinn, 2008. – Lk. 131–135 : ill.

Sum.: Three decades of looking for wrecks.

 

404.  Mäss, V. Salme laevaleiu teaduslikust, kultuurilisest ja tunnetuslikust

aspektist // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2009. – Tallinn, 2009. – Lk. 146–150 : ill.

Sum.: The Salme ship find from the scientific, cultural and cognitive

aspects.

 

405.  Nosov, E. N., Khvoshchinskaya, N. V. Links of the population of Western

Finland and Estonia with the Central Ilmen Region in the context of

international trade in the Baltic Sea Region in the 9th–10th century // MT, 18.

– Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 147–158 : ill.

Res.: Lääne-Soome ja Eesti rahvastiku kontaktid Ilmeni piirkonnaga 9.–10.

sajandi rahvusvahelise Läänemere kaubanduse kontekstis.

 

406.  Oras, E. Leiukontekstist tõlgenduseni Eesti noorema rauaaja aarete näitel //

ÕES aastaraamat, 2007. – Tartu, 2008. – Lk. 127–148 : ill.

Sum.: From the context of finds to interpretation:  the example of Estonian

Late Iron Age hoards.

 

407.  Ots, M. Changes in the use of amber in Estonia and the neighboring countries

in the Bronze Age // Amber in Archaeology. Proceedings of the Fifth

International Conference on Amber in Archaeology, Belgrade 2006. –

Belgrade, 2009. – Lk. 46–59 : ill.

 

408.  Pajumets, M. Põliselt kaunis Salevere Salumägi // Eesti Loodus. – 2009, 1. –

Lk. 40–42 : ill.

 

409.  Palang, H., Printsmann, A., Konsa, M., Lang, V. Ideology and tradition in

landscape change: a case of the Helme parish, Estonia // Landscape, Law and

Justice. Proceedings of a Conference Organised by the Centre for Advanced

Study at the Norwegian Academy of Sciences and Letters, Oslo 15–19 June

2003. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie B: Skrifter 118. –

Oslo, 2005. – Lk. 288–297: ill.

 

410.  Palang, H., Printsmann, A., Kõivupuu, M., Lang, V., Konsa, M. Changes

in the marginalised countryside of Estonia and local identity // Europe’s

Living Landscapes. Essays Exploring Our Identity in the Countryside. – Zeist,

2007. – Lk. 243–256 : ill.

 

411.  Palang, H., Sooväli, H., Printsmann, A., Peil, T.,  Kaur, E., Lang, V.,

Konsa, M., Külvik, M., Alumäe, H., Sepp, K. Püsivad ja muutuvad maasti-

kud Eestis. Kultuurigeograafiline käsitlus // Akadeemia. – 2005, 10. – Lk.

2209–2227 : ill.

 

412.  Pao, B. Merendus // Saaremaa, 2. Ajalugu. Majandus. Kultuur. – Tallinn,

2007. – Lk. 526–555 : ill.

 

413.  Peets, H., Neidorp, M., Peets, J. Eesti ajaloolise lipu ja selle konserveerimise

lugu // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 15–25 : ill.

Sum.: The history of Estonian historic flag and its conservation.

 

414.  Peets, J. Early Iron Age iron production in Siksälä and Southern Estonia //

S. Laul, H. Valk. Siksälä. A Community at the Frontiers. Iron Age and

Medieval. CCC Papers, 10. – Tallinn; Tartu, 2007. – Lk. 161–166 : ill.

 

415.  Peets, J. Muinas- ja keskaegsed sepatööriistad // MT, 17. –  Tallinn; Tartu,

2008. – Lk. 133–153 : ill.

Sum.: Smithy tools of Prehistoric and Middle Ages.

 

416.  Peets, J. Weapons and edged tools in Siksälä cemetery. Typology and

technology // S. Laul, H. Valk. Siksälä. A Community at the Frontiers. Iron

Age and Medieval. CCC Papers, 10. – Tallinn; Tartu, 2007. – Lk. 167–200 : ill.

 

417.  Piezonka, H. Neue AMS-Daten zur frühneolithischen Keramikentwicklung in

der nordosteuropäischen waldzone // EJA, 12: 2. – 2008. – Lk. 67–113 : ill.

Res.: Uued AMS-dateeringud varaneoliitilise keraamika arengu kohta Kirde-

Euroopa metsavööndis.

 

418.  Piho, M. Sõlmornamendist, eriti muinaskäevõrudel ja setu naiste ülerõivastel

// MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 345–366 : ill.

Sum.: Woven ornament of Late Iron Age bracelets and overcoats of the Setu women.

 

419.  Plotkin, K. Kamno linnus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 117–119 : ill.

Kokkovõtõh: Kamno liinamägi.

Рез.: Городище Камно.

Sum.: Kamno hill fort.

 

420.  Plotkin, K. Severiki kääbaskalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 123–125 : ill.

Kokkovõtõh: Severiki kääpä´.

Рез.: Курганный могильник у дер. Северик.

Sum.: Severik barrow cemetery.

 

421.  Popov, S. Ida-Peipsimaa pikk-kääbaste ajal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.

429–432 : ill.

Kokkovõtõh: Ida-Peipsimaa pikk-kääpidõ aol.

Рез.: Восточное Причудье в эпоху длинных курганов.

Sum.: Land east of Lake Peipsi in the Era of Long Barrows.

 

422.  Popov, S. Ida-Peipsimaa vanemal rauaajal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.

426–428 : ill.

Kokkovõtõh: Ida-Peipsimaa vanõbal ravvaaol.

Рез.: Восточное Причудье в раннем железном веке.

Sum.: Land east of Lake Peipsi in the Early Iron Age.

 

423.  Popov, S. Pikk-kääbaste kultuur // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 120–122 : ill.

Kokkovõtõh: Pikk-kääpidõ kultuur.

Рез.: Культура длинных курганов.

Sum.: The culture of Long Barrows.

 

424.  Punning, J.-M. Kuidas hinnata radioaktiivse süsiniku meetodit tänapäeval? //

Eesti Loodus. – 2005, 11. – Lk. 18–22 : ill.

 

425.  Pärn, A. Die Rolle der Esten bei den Städtegründungen Westestlands // The

Reception of Medieval Europe in the Baltic Sea region. Papers of the XIIth

Visby Symposium held at Gotland University, Visby. Acta Visbyensia, XII. –

Lund, 2009. – Lk. 109-125.

 

426.  Pärn, A.  Einige Beobachtungen zur Baugeschichte einer Kleinstadt in

Westestland anhand Kellerforschung // Keller in Mittelalter und Neuzeit.

Beiträge zur Archäologie, baugeschichte und Geschichte. Beiträge zur Ur-

und Frühgeschichte Mitteleuropas, 42. – Langenweissbach, 2006. – Lk. 173–

183 : ill.

 

427.  Pärn, A. Kohalik ja võõras – linnalise asustuse algusest arheoloogilise

allikmaterjali taustal // Konverentsikogumik „Linna asutamine, esma-

mainimine, inimtegevuse jäljed” Narva linnuses, 7.  septembril 2005. Narva

Muuseum. Toimetised, 5. – Narva, 2005. – Lk. 7–15 : ill.

Рез.:  Свой  и  чужой –  о  начальных  городских  застройках  на  основе

археологических источников. – Lk. 71.

Sum.: Local and foreign – the beginnings of rural  settlement according to

archaeological findings. – Lk. 75.

 

428.  Pärn, A. Muistsed suitsutoad Haapsalus A.D. 1250 // Läänemaa Muuseumi

toimetised, IX. – Haapsalu, 2005. – Lk. 95–104 : ill.

Sum.: Ancient smoke rooms in Haapsalu around 1250.

 

429.  Pärn, A. The coastal village of Haeska // The Significant Detail.

Europeanization at the Base of Society: the Case of the Baltic Rim 1100–1400

AD. Transactions of the CCC Workshops at Skäftekärr in Sweden 7–10

October 1999, and at Tukums in Latvia 15–18 April 2000. CCC papers, 9. –

Visby, 2007. – Lk. 227–242 : ill.

 

430.  Pärn, A., Russow, E. Handwerk in den Kleinstädten Estlands im 13. bis 17.

Jahrhundert im Spiegel der archäologischen Ausgrabungen // Lübecker

Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, V : Das Handwerk. –

Lübeck, 2006. – Lk. 483–496 : ill.

 

431.  Pärn, A., Russow, E. Kaarma parsonage in Saaremaa – a local nobleman’s

manor or a fortified dwelling of a conqueror? // Praeities puslapiai: archeo-

logija, kultūra, visuomen÷. Skiriama archeologo prof. habil. dr. Vlado Žulkaus

60-ties metų jubiliejui ir 30-ties metų mokslin÷s veiklos sukakčiai. – Klaip÷da,

2005. – Lk. 49–70 : ill.

 

432.  Pärn, A., Russow, E. Kaarma pastoraat – kas Saaremaa vanim kivihoone? //

Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2005–2006. – Kuressaare, 2007. – Lk. 30–53 : ill.

Sum.: Could Kaarma Parsonage be the odest stone building in Saaremaa?

 

433.  Pärn, A., Russow, E. Luxus als Lebensstil in Tallinn (Reval) im Mittelalter

und in früherer Neuzeit // Lübecker Kolloquium zur  Stadtarchäologie im

Hanseraum, VI : Luxus und Lifestyle. – Lübeck, 2008. – Lk. 593–607 : ill.

 

434.  Rainne, S. Estnische archäologische Metallspitzen // Die Spitze. Die

Verbandzeitschrift des Deutschen Klöppelverbandes e.V. – 2008, 2. – Lk. 24–27 : ill.

 

435.  Rammo, R. Eesti arheoloogilistest põlleleidudest // MT, 18. – Tartu; Tallinn,

2006. – Lk. 249–265 : ill.

Sum.: Archaeological apron finds from Estonia.

 

436.  Rammo, R. Searching for Broadcloth in Tartu (14th–15th century) // The

Medieval Broadcloth. Changing Trends in Fashions, Manufacturing and

Consumption. Ancient Textile Series, 6. – Oxford; Oakville, 2009. – Lk. 99–108 : ill.

 

437.  Rammo, R. Tekstiilitööd: vahendid, tehnikad, meetodid // Pudemeid kesk-

aegsest käsitööst Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog.

– Tartu, 2007. – Lk. 45–52 : ill.

Res.: Textile work: tools, techniques, methods. Tekstiilityöt: välineet,

tekniikat, menetelemät.

 

438.  Rammo, R. Uusaegsetest arheoloogilistest tekstiilileidudest  Narva Suure

tänava kaevamiste näitel // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva

Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 53–63 : ill.

Sum.: Archaeological textile findings of Modern Times from excavations in

Suur Street in Narva.

Рез.: Об археологических находках текстиля периода нового времени на

примере раскопок на улице Суур в Нарве.

 

439.  Rammo, R., Veldi, M. 2004. aasta kaevamised Viljandi Musumäel // Viljandi

Muuseumi aastaraamat, 2004. – Viljandi, 2005. – Lk. 97–111 : ill.

Sum.: Archaeological excavations in Viljandi, on Musumägi Hill in 2004.

 

440.  Rammo, R., Veldi, M. Archaeological excavations at Musumägi Hill in

Viljandi // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 103–116 : ill.

Res.: Arheoloogilised kaevamised Viljandi Musumäel.

 

441.  Raukas, A., Moora, T. Tiirmaa, R. Kaali peakraatri morfoloogiast // Eesti

Geograafia Seltsi aastaraamat, 35. – Tallinn, 2005. – Lk. 76–88 : ill.

Sum.: Morphology of the Kaali main crater.

 

442.  Raukas, A., Punning, J.-M., Moora, T., Kestlane, Ü., Kraut, A. The

structure and age of the Kaali main crater, Island  of Saaremaa, Estonia //

Impact Tectonics. – Berlin; Heidelberg, 2005. – Lk. 341–355 : ill.

 

443.  Reintam, L., Moora, T., Raukas, A. Gleysols on sandy deposits of the

Litorina Sea underlain by Histosol formations of Ancylus Lake age in western

Estonia // Estonian Journal of Earth Sciences. – 2008, 4. Lk. 231 – 240 : ill.

Res.: Antsülusjärve-aegsetel soomuldadel lasuvatel  Litoriinamere liivadel

kujunenud gleimullad Lääne-Eestis.

 

444.  Rohtla, M.-L. Crossbow fibula as a reflection of social status and relations //

Culture and Material Culture. Papers from the First Theoretical seminar of the

Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia,

October 17th–19th, 2003. Interarchaeologia, 1. – Tartu; Riga; Vilnius, 2005. –

Lk. 121–145 : ill.

 

445.  Roio, M. Investigation of underwater heritage in Estonia // Estonian

Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 301–310 : ill.

 

446.  Roio, M. New interpretations of settlement remains in Lake  Valgjärv of

Koorküla, Estonia // Journal of Wetland Archaeology. – 2007, 7. – Lk. 23–32 : ill.

 

447.  Roosi, R. Vormsi, Noarootsi ja Risti kihelkonna arheoloogilised teated //

Läänemaa Muuseumi toimetised, X. – Haapsalu, 2006. – Lk. 19–52 : ill.

Sum.: Archaeological reports from Vormsi, Noarootsi and Risti parishes.

 

448.  Russow, E Tonpfeifen aus Tallinn // Knasterkopf. Fachzeitschrift für Ton-

pfeifen und historischen Tabakgenuss, 18. – Hamburg, 2005. – Lk. 67–72 : ill.

 

449.  Russow, E. Joitakin huomioita punasavikeramiikasta keskiajan ja uuden ajan

Tallinnassa : Some remarks on medieval and post-medieval redware in Tallinn

// Ruukkuja ja ruhtinaita. Saviastioita ja uunikaakeleita ajalta 1400–1700.

Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, XII. – Turku, 2007. – Lk. 69–80 : ill.

 

450.  Russow, E. Kahhelahjud: pildid, mis soojendasid // Eesti kunsti ajalugu, 2.

1520–1770. – Tallinn, 2005. – Lk. 147–149 : ill.

Sum.: Tiled stoves: pictures that gave warmth. – Lk. 471.

 

451.  Russow, E. Kaks aastakümmet linnaarheoloogiat Haapsalus – mitte ainult

potikildudest ja müürikatkeist. Ühe väikelinna mineviku uurimise olevikust ja

tulevikust // Läänemaa Muuseumi toimetised, XI. – Haapsalu, 2008. – Lk. 7–41 : ill.

Sum.: 20 years of urban archaeology in Haapsalu: The present and the future

of a small town’s past.

 

452.  Russow, E. Keraamika // Eesti kunsti ajalugu, 2. 1520–1770. – Tallinn, 2005.

– Lk. 198–206 : ill.

Sum.: Ceramics in Estonian cities in the 16th–18th centuries. – Lk. 475.

 

453.  Russow, E. Linn linna all III. Arheoloogilised kaevamised Haapsalus 2004.–

2005. aastal // Läänemaa Muuseumi toimetised, X. – Haapsalu, 2006. – Lk. 7–18 : ill.

Sum.: Archaeological investigations in Haapsalu 2004–2005.

 

454.  Russow, E. Linn linna all IV. Arheoloogilised kaevamised Haapsalus 2006.–

2007. aastal // Läänemaa Muuseumi toimetised, XI. – Haapsalu, 2008. – Lk. 157–182 : ill.

Sum.: Archaeological investigations in Haapsalu 2006–2007.

 

455.  Russow, E. Post-Medieval archaeology in Estonia // Estonian Archaeology, 1.

– Tartu, 2006. – Lk. 193–203 : ill.

 

456.  Russow, E. Verschiedene Dokumentationsarbeiten in Haapsalu // AVE, 2005.

– Tallinn, 2006. – Lk. 207–218 : ill.

Res.: Väiksemad arheoloogilised uurimistööd Haapsalus.

 

457.  Russow, E., Pallo, S. Metallpfeifen in Estland // Knasterkopf. Fachzeitschrift

für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss, 20. – Hamburg, 2009. – Lk.

64–66 : ill.

 

458.  Russow, E., Pärn, A. Archäologische Untersuchungen in Haapsalu:

Bischofsburg, Marktplatz und Vorstadt // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk.

127–138 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Haapsalus: piiskopilinnus, turuplats ja eeslinn.

 

459.  Russow, E., Pärn, A. Baustellenbeobachtungen in der Burg und der Altstadt

Haapsalu // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 183–196 : ill.

Res.: Järelevalvetööd Haapsalu piiskopilinnuses ja vanalinnas.

 

460.  Russow, E., Valk, H., Haak, A., Pärn, A., Mäesalu, A. Medieval archaeo-

logy of the European context: towns, churches, monasteries and castles //

Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 159–192 : ill.

 

461.  Saimre, T. Trebuchet – a gravity-operated siege engine // EJA, 10: 1. – 2006.

– Lk. 61–80 : ill.

Res.: Vastukaalu jõul töötav heitemasin.

 

462.  Salminen, T. Finland and Estonia in each other’s images of prehistory:

building national myths // EJA, 13: 1. – 2009. – Lk. 3–20.

Res.: Eesti ja Soome teineteise esiajaloo kujutlustes: rahvuslike müütide

loomine.

 

463.  Sarv, K. Jalatsileid Tallinnast Pikk tänav 48 keldrist // Räägime asjast. Eesti

Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. Varia historica, III. – Tallinn,

2008. – Lk. 40–45 : ill.

Sum.: Footwear finding in the cellar of 48 Pikk Street in Tallinn.

 

464.  Sarv, K. Keskaegsetest jalatsitest Tallinna arheoloogilise materjali põhjal //

Varia historica, I. Töid ajaloo alalt, 6. – Tallinn, 2006. – Lk. 30–42 : ill.

Sum.: Medieval footwear as represented in archaeological materials found in Tallinn.

 

465.  Sarv, K. Medieval leather footwear from Tallinn // Archaeologia Baltica, 6. –

Klaip÷da, 2006. – Lk. 158–164, ill.

Santrauka: Odinis viduramžių apavas iš Talino.

 

466.  Sarv, K. Nahaleide Narva linnas Suur tn 22–26 toimunud arheoloogilistelt

kaevamistelt // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum.

Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 39–51 : ill.

Sum.: Leather findings from the archaeological excavations in Suur Street 22–26 in Narva.

Рез.: Находки кожи с раскопок на участках 22–26 по ул. Суур в Нарве.

 

467.  Sarv, K. Nahatööd ja nahkesemed // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus.

Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. – Lk. 53–58 : ill.

Res.: Leather. Nahka.

 

468.  Sarv, K., Sokolovski, V. Sauna tänav 10 hoovi arheoloogiliste kaevamiste

noatuped // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 319–330 : ill.

Sum.: Archaeological sheaths and scabbards found from Sauna Street 10 in Tallinn.

 

469.  Selart, A., Valk, H. Keskaeg ja segaduste aeg (13. sajandi algus – 17. sajandi

algus) // Setomaa 2. – Tartu, 2009. – Lk. 203–256 : ill.

Kokkovõtõh: Keskaig ja „segädüisi aig“ (13. saandi algus – 17. saandi algus).

Рез.: Средневековье и «Смутное время» (начала ХШ – начала ХУП вв.).

Sum.: The Middle Ages and the „Time of Troubles“ (early 13th – early 17th cc.).

 

470.  Sepp, T. Ehitusarheoloogilised uuringud Maasilinnas // Muinsuskaitse aasta-

raamat, 2004. – [Tallinn, 2005.] – Lk. 70–72 : ill.

 

471.  Sepp, T. Kuressaare kindluse restaureerimistööde uus algus  // Saaremaa

Muuseum. Kaheaastaraamat, 2005–2006. – Kuressaare, 2007. – Lk. 221–239 : ill.

Sum.: Restoration of the Kuressaare Fortress: a new start.

 

472.  Sillasoo, Ü. Kasvit myöhäiskeskiajan Liivinmaan kaupunkiväestön ravinnossa

ja arkeobotaanisessa materiaalissa // Elämää ja maalaiselinkeinoja

keskiaikaisessa kaupungissa. – Turku, 2007. – Lk. 44–51 : ill.

Sum.: Plants in food of Livonian townspeople and archaeobotanical material

in late Middle Ages.

 

473.  Sillasoo, Ü. Taimed hiliskeskaegse Liivimaa linnaelanike toidus ja arheo-

botaanilises materjalis // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu,

2007. – Lk. 17–28 : ill.

Sum.: Plants in food of Livonian townspeople and archaeobotanical material

in Late Middle Ages. – Lk. 124.

 

474.  Sillasoo, Ü., Hiie, S. An archaeobotanical approach to investigating food of

the Hanseatic period in Estonia // Medieval Food Traditions in Northern

Europe. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology &

History, 12. – Copenhagen, 2007. – Lk. 73–96 : ill.

 

475.  Smirnova, M., Rannamäe, E., Roog, R., Valk, H. New archaeological data

from the ski-jumping hill in Viljandi // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 59–

64 : ill.

Res.: Uusi arheoloogiaandmeid Viljandi suusahüppemäelt.

 

476.  Sokolovski, V. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Tornimäe tn. 3 kinnistul //

Muinsuskaitse aastaraamat, 2004. – [Tallinn, 2005] – Lk. 75–76 : ill.

 

477.  Storå, J., Lõugas, L. Human exploitation and history of seals in the Baltic

during Late Holocene // The Exploitation and Cultural Importance of Sea

Mammals. Proceedings of the 9th Conference of the International Council of

Archaeozoology, Durham, August 2002. – Oxford, 2005. – Lk. 95–106 : ill.

 

478.  Zhulnikov, A. Exchange of amber in Northern Europe in the III millennium

BC as a factor of social interactions // EJA, 12: 1. – 2008. – Lk. 3–15 : ill.

Res.: Merevaiguvahetus Põhja-Euroopas III aastatuhandel eKr kui sotsiaalsete

interaktsioonide faktor.

 

479.  Talvar, P. Archaeological investigations in Tallinn at Viru Street 8 site and in

the area of bastions // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 219–230 : ill.

Res.: Arheoloogilistest uuringutest Tallinnas Viru  t. 8 kinnistul ja muld-

kindlustuste vööndis.

 

480.  Tamla, Ü. Paimre hõbeaare // Läänemaa Muuseumi toimetised, IX. –

Haapsalu, 2005. – Lk. 105–119 : ill.

Sum.: Silver hoard from Paimre.

 

481.  Tamla, Ü. Parandatud ja uuendatud hõbeehted // MT, 17. – Tallinn; Tartu

2008. – Lk. 83–108 : ill.

Sum.: Repaired and renovated silver jewellery.

 

482.  Tamla, Ü. Publications on archaeology in Estonia during 1990–2008 //

Lietuvos archeologija, 35. – Vilnius, 2009. – Lk. 137–142 : ill.

Santrauka : Tęstiniai archeologijos leidiniai Estijoje 1990–2008 metais.

 

483.  Tamla, Ü. The second restoration of the western gateway of the Varbola

hillfort // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 233–245 : ill.

Res.: Varbola Jaanilinna läänepoolse väravakäigu teine restaureerimine.

 

484.  Tamla, Ü., Kiudsoo, M., Rohtla, M.-L. Rescue excavations on the site of

discovery of the Ubina silver hoard // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 231–244 : ill.

Res.: Päästekaevamised Ubina hõbeaarde leiukohal.

 

485.  Tamla, Ü., Lätti, P., Kallis, I., Õunapuu, I.  Archaeological monitoring in

the protection zone of Old Pärnu // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 165–

174 : ill.

Res.: Arheoloogilised järelevalvetööd Vana-Pärnu muinsuskaitsealal.

 

486.  Tamla, Ü., Varkki, H. Learning the technologies of making beaded wire //

EJA, 13: 1. – 2009. – Lk. 36–52 : ill.

Res.: Pärltraadi valmistamisvõtete tundmaõppimine.

 

487.  Tamm, J. Dominiiklased Eestis, nende kloostrid Tallinnas, Tartus ja Narvas //

Narva Muuseum. Toimetised, 4. – Narva, 2005. – Lk. 43–63 : ill.

Рез.: Доминиканцы в Эстонии, их монастыри в Таллине, Тарту и Нарве.  – Lk. 136.

Sum.: Dominican monks and their convents in Tallinn, Tartu and Narva.

 

488.  Tamm, J. The construction history of St.Michael’s convent church in Tallinn

// Maasta, kivestä ja hengestä : Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen

Festschrift. – Saarijärvi, 2009. – Lk. 164–172 : ill.

 

489.  Tvauri, A. Archaeological investigations at Lossi 15, Tartu // AVE, 2008. –

Tallinn, 2009. – Lk. 174–181 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Tartus Lossi 15 krundil.

 

490.  Tvauri, A. Archaeological investigations at the Iron Age and medieval settle-

ment site of Sargvere // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 109–114 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Sargvere raua- ja keskaegsel asulakohal.

 

491.  Tvauri, A. Archaeological investigations at the medieval bishop’s castle of

Varbek (Uue-Kastre) in 2002–2004 // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk.127–132 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud keskaegsel Uue-Kastre (Varbeki) piiskopilinnusel

2002.–2004. aastal.

 

492.  Tvauri, A. Archaeological investigations at Tudulinna cemetery // AVE,

2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 115–120 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Tudulinna külakalmistul.

 

493.  Tvauri, A. Archaeological investigations in Tartu, Ülikooli Street // AVE,

2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 139–152 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Tartus Ülikooli tänaval.

 

494.  Tvauri, A. Archaeological supervision around the St.John’s church in Valga

// AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 182–192 : ill.

Res.: Arheoloogiline järelevalve Valga Jaani kiriku ümbruses.

 

495.  Tvauri, A. Arheoloogilised leiud Põltsamaa linnusest // Põltsamaa lossi sees

ja ümber. Põltsamaa Muuseumi toimetised. – Põltsamaa, 2007. – Lk. 85–116 : ill.

Sum.: Archaeological findings found at the stronghold of Põltsamaa.

 

496.  Tvauri, A. Eesti arheoloogiliste kollektsioonide kujunemine ja hetkeolukord

// Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2004. – Viljandi, 2005. – Lk. 61–96 : ill.

Sum.: The formation of archaeological collections in Estonia and their current

situation.

 

497.  Tvauri, A. Investigation of the Middle Iron Age // Estonian Archaeology, 1. –

Tartu, 2006. – Lk. 105–126 : ill.

 

498.  Tvauri, A. Kaevamised Ülikooli 15 krundil // Pudemeid keskaegsest käsitööst

Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. –

Lk. 9–13 : ill.

Res.: Excavations at Ülikooli 15 plot. Kaivaukset osoitteessa Ülikooli 15

sijaitsevalla tontilla.

 

499.  Tvauri, A. Keskaegne plokkflööt Tartust // Pudemeid keskaegsest käsitööst

Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. –

Lk. 14–17 : ill.

Res.: Medieval recorder from Tartu. Keskiaikainen nokkahuilu Tartosta.

 

500.  Tvauri, A. Keskaegsed jäätmekastid Tartus Ülikooli 15 hoovis  // Tartu

Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, VII. –

Tartu, 2008. – Lk. 64–76 : ill.

Sum.: Medieval latrines in the backyard of Ülikooli 15, Tartu.

 

501.  Tvauri, A. Late medieval hypocausts with heat storage in Estonia // Baltic

Journal of Art History. – 2009, Autumn. – Lk. 49–78 : ill.

Kokkuvõte: Kerishüpokaustahi Eesti keskaegses arhitektuuris.

 

502.  Tvauri, A. Migrants or natives? The research history of Long  Barrows in

Russia and Estonia in the 5th–10th centuries // Topics on the Ethnic,

Linguistic and Cultural Making of the Russian North :  Вопросы

этнического, языкового и культурного формирования Русского Севера :

Beiträge zur ethnischen, sprachlichen und kulturellen Entwicklung der

russischen Nordens. Slavica Helsingiensia, 32. – Helsinki, 2007. – Lk. 247–285.

 

503.  Tvauri, A. Millest kõnelevad ohvri- ja lohukivid // Eesti Loodus. – 2007, 10.

– Lk. 6–13 : ill.

 

504.  Tvauri, A. The conservation of archaeological heritage in Estonia // Estonian

Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 247–266 : ill.

 

505.  Tvauri, A. The establishment of archaeological collections in Estonia and

their current situation // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 225–237 : ill.

 

506.  Tvauri, A. Õhkküte keskaegses Viljandis ja mujal Eestis // Viljandi

Muuseumi aastaraamat, 2007. – Viljandi, 2008. – Lk. 75–100 : ill.

Sum.: Air heating system in medieval Viljandi and elsewhere in Estonia.

 

507.  Tvauri, A., Bernotas, R. Archaeological investigations carried out by the

University of Tartu in 2005 // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 101–110 : ill.

Res.: Tartu Ülikooli korraldatud arheoloogilised uuringud Tartus 2005. aastal.

 

508.  Tvauri, A., Bernotas, R. Archaeological investigations in Tartu and Vorbuse

settlement site // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 167–181 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Tartus ja Vorbuse asulakohal.

 

509.  Tvauri, A., Johanson, K. Archaeological research on Kavastu Mesolithic and

Early Modern settlement site // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 41–46 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Kavastu mesoliitilisel ja varauusaegsel asulakohal.

 

510.  Tvauri, A., Kriiska, A., Bernotas, R. Archaeological research in Viljandi //

AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 153–163 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Viljandis.

 

511.  Tvauri, A., Metsallik, R. Tartu pottsepa Johann Rehni töökoja (umbes 1684–

1708) toodang // Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, L. – Tartu, 2007. – Lk.

159–197 : ill.

Sum.: The production of the workshop of potter Johann Rehn of Tartu (ca

1684–1708).

Рез.: Продукция Тартуской  гончарной мастерской Йоганна Рена (около

1684–1708 гг.)

 

512.  Tvauri, A., Metsallik, R. The production of the workshop of potter Johann

Rehn of Tartu (ca 1684–1708) // EJA, 10: 1. – 2006. – Lk. 24–60 : ill.

Res.: Tartu pottsepa Johann Rehni töökoja (umbes 1684–1708) toodang.

 

513.  Tvauri, A., Saimre, T.  Archaeological investigations of lime and tar

production facilities in Kursi and Rannu parishes // AVE, 2008. – Tallinn,

2009. – Lk. 193–202 : ill.

Res.: Tõrva- ja lubjatootmise jälgede uurimine Kursi ja Rannu kihelkondades.

 

514.  Tvauri, A., Saimre, T. Investigation of lime production sites in the historic

Kursi parish // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 135–142 : ill.

Res.: Lubjatootmisega seotud muististe uurimine ajaloolise Kursi kihelkonna

alal.

 

515.  Tvauri, A., Utt, T.-M. Medieval recorder from Tartu, Estonia // EJA, 11: 2. –

2007. – Lk. 141–154 : ill.

Res.: Keskaegne plokkflööt Tartust.

 

516.  Tõnisson, E., Haak, A., Kiudsoo, M., Konsa, M., Lang, V., Lavi, A.,

Lõhmus, M., Mandel, M., Mäesalu, A., Oras, E., Peets, J., Roio, M.

Tamla, T., Tamla, Ü., Valk, H. Eesti muinaslinnuste kataloog // MT, 20. –

Tartu; Tallinn, 2008. – Lk. 184–333 : ill.

 

517.  Ukkonen, P., Lõugas, L., Zagorska, I., Lukševica, L., Lukševics, E.,

Daugnora, L., Jungner, H. History of the reindeer (Rangifer tarandus) in the

eastern Baltic region and its implications for the origin and immigration routes

of the recent northern European wild reindeer populations // Boreas, 35. –

2006. – Lk. 222–230 : ill.

 

518.  Valk, H. Archaeological sites and field anomalies: experimental fieldwork

research in Estonia // Radiating Biosphere and Fields of Earth, Related

Architectural Geometry of forms and their Environmental Psycho-Physical

Influence on Organisms. International Seminar at Käsmu. June 15–18, 2006.

Abstracts and Articles. – Tallinn, 2006. – Lk. 54–58.

 

519.  Valk, H. Archaeology, oral tradition and traditional culture // Estonian

Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 311–316 : ill.

 

520.  Valk, H. Cemeteries and ritual meals: Rites and their meaning in the

traditional Seto world-view // Old Norse Religion in Long-Term Perspectives.

Origins, Changes and Interactions. An International Conference in Lund,

Sweden, June 3–7, 2004. Vägar till Midgård, 8. – Lund, 2006. – Lk.141–146 : ill.

 

521.  Valk, H. Choosing holy places // Continuity and Innovation in Religion in the

Roman West, 1. Journal of Roman Archaeology. Supplementary Series, 67. –

Portsmouth; Rhode Island, 2007. – Lk. 201–212.

 

522.  Valk, H. Estland im 11.–13. Jahrhundert. Neuere Aspekte aus Sicht der

Archäologie // Forschungen zur baltischen Geschichte, 3. – Tartu, 2008. – Lk. 57–86.

Sum.: Estonia in the 11th–13th centuries: new aspects from the viewpoint of

archaeology.

 

523.  Valk, H. Excavations in the Late Iron Age and Medieval centres of Võrumaa:

Tilleoru, Kirumpää and Vastseliina // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 127–

140 : ill.

Res.: Kaevamistest Võrumaa linnustel: Tilleoru, Kirumpää ja Vastseliina.

 

524.  Valk, H. Excavations in the ruins of Vastseliina Castle and on the hillforts of

Urvaste and Hinniala // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 51–69 : ill.

Res.: Kaevamised Vastseliina linnusel ning Hinniala ja Urvaste linnamäel.

 

525.  Valk, H. Excavations on the hillforts of south-eastern Estonia: Luhtõ,

Sangaste and Rosma // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 43–58 : ill.

Res.: Kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Luhtõ, Sangaste ja Rosma.

 

526.  Valk, H. From the Iron Age to the Middle Ages. Local nobility and cultural

changes in Estonia in the 13th century // The Reception of Medieval Europe in

the Baltic Sea Region. Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland

University, Visby. Acta Visbyensia, XII. – Lund, 2009. – Lk. 273–292 : ill.

 

527.  Valk, H. Hilisrauaaeg (1000/1050–1225) // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.

126–174 : ill.

Kokkovõtõh: Illanõ ravvaaig (1000/1050–1225).

Рез.: Поздний железный век (1000/1050–1225).

Sum.: The Latest Iron Age (1000/1050–1225).

 

528.  Valk, H. Hinniala linnamägi // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 76–77 : ill.

Kokkovõtõh: Hinniala liinamägi.

Рез.: Городище Хинниала.

Sum.: The hill fort of Hinniala.

 

529.  Valk, H. Investigations at Siksälä Kirikumägi: a chapel site and mesolithic

finds // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 59–64 : ill.

Res.: Kaevamised Siksälä Kirikumäel: kabeliase ja mesoliitiline leiukoht.

 

530.  Valk, H. Konetski II kalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 62–64 : ill.

Kokkovõtõh: Konetski II kalmõ´.

Рез.: Могильник Конечки II.

Sum.: Cemetery Konechky II.

 

531.  Valk, H. Looduslikud pühapaigad kui muistised: arheoloogia  vaatenurk //

Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. ÕES toimetised, 36. – Tartu,

2007. – Lk. 135–170 : ill.

Sum.: Sacred natural places as archaeological objects.

 

532.  Valk, H. Looduslikud pühapaigad kui muistised: arheoloogia  vaatenurk //

Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. Teine, täiendatud trükk. ÕES

toimetised, 36. – Tartu, 2009. – Lk. 135–170 : ill. Sum.: Sacred natural places as

archaeological objects.

 

533.  Valk, H. Medieval and Post-Medieval archaeology of the native rural

population // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 205–221 : ill.

534.  Valk, H. Mõla kääbaskalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 183–187 : ill.

Kokkovõtõh: Mõla kääpä´.

Рез.: Мальский курганно-жальничный могильник.

Sum.: Maly (Mõla) barrow cemetery.

 

535.  Valk, H. New data about the besieging constructions from 1223 in Viljandi //

AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 119–126 : ill.

Res.: Uusi andmeid Viljandi linnuse 1223.a. piiramisrajatistest.

 

536.  Valk, H. Pihkva 13.–16. sajandil // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 417–418 : ill.

Kokkovõtõh: Pihkva 13.–16. saandil.

Рез.: Псков в XIII–XVI вв.

Sum.: Pskov in the 13th–16th cc.

 

537.  Valk, H. Pre-Christian and Christian: Rites at two holy stones in Setomaa,

south-eastern Estonia // Folk Beliefs and Practice  in Medieval Lives. BAR

International Series, 1757. – Oxford, 2008. – Lk. 67–78 : ill.

 

538.  Valk, H. Sacred natural places of Estonia: Regional aspects // Folklore, 42. –

2009. – Lk. 45–66 : ill.

 

539.  Valk, H. Setomaa külakalmistud 17.–19. sajandil // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.

– Lk. 335 : ill.

Kokkovõtõh: Setomaa küläkalmõ´ 17.–19. saandil.

Рез.: Сельские кладбища XVII–ХIХ вв. в Сетумаа.

Sum.: The village cemeteries of Setomaa in the 17th–19th centuries.

 

540.  Valk, H. Setomaa tsässonad // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 332–334 : ill.

Kokkovõtõh: Setomaa ts´assona´.

Рез.: Часовни Сетумаа.

Sum.: The Orthodox village chapels of Setomaa.

 

541.  Valk, H. Siksälä Kerigumägi: kabeliase ja külakalmistu // Setomaa, 2. –

Tartu, 2009. – Lk. 396 : ill.

Kokkovõtõh: Siksälä Kerigumägi: kabelikotus ja külämatusõaid.

Рез.: Кирикумяги в Сиксяля: место часовни и сельское кладбище.

Sum.: Siksälä Kirikumägi: a chapel site and village cemetery.

 

542.  Valk, H. The genesis of Viljandi (Fellin): archaeological data // Riga und der

Ostseeraum. Von der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit. Tagungen zur

Ostmitteleuropa-Forschung, 22. – Marburg, 2005. – Lk. 95–107.

 

543.  Valk, H. The Vikings and the Eastern Baltic // The Viking World. – London;

New York, 2008. – Lk. 485–495 : ill.

 

544.  Valk, H. Trial investigations at „Villu’s cellar” in the ruins of Viljandi Order

castle // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 151–154 : ill.

Res.: Arheoloogilised proovikaevamised Viljandi ordulinnuse Villu keldris.

 

545.  Valk, H. Uusi andmeid Viljandi Suusahüppemäelt: 1223. a. piiramisrajatistest

ja algsest mäekujust // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2005. – Viljandi,

2006. – Lk. 59–67 : ill.

Sum.: New data from the Ski-jumping hill of Viljandi: About the besieging

constructions from 1223 and the original shape of the hill.

 

546.  Valk, H. Vene piirist ja piirikaitsest Eesti kagunurgas keskajal // Tartu

Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, V. –

Tartu, 2006. – Lk. 46–61.

Sum.: The Russian border and the organisation of its defence in South-Eastern

Estonia in the Middle Ages.

 

547.  Valk, H. Viski kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 264–265 : ill.

Kokkovõtõh: Viski kalmõh.

Рез.: Могильник у дер. Виски.

Sum.: The cemetery of Viski.

 

548.  Valk, H., Allmäe, R. Põletusmatused Siksälä Kerigumäel // Setomaa, 2. –

Tartu, 2009. – Lk. 387.

Kokkovõtõh: Palotusmatusõ´ Siksälä Kerigumäel.

Рез.: Погребения с трупосожжениями на Кирикумяги в Сиксяля.

Sum.: Cremation graves on Siksälä Kirikumägi.

 

549.  Valk, H., Jonuks, T. The hoard of Palutaja from the time of the Livonian

War // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 247–256 : ill.

Res.: Palutaja aare Liivi sõja ajast.

 

550.  Valk, H., Juurik, R., Rannamäe, E. Excavations on the hill forts of southern

Estonia: Vareste, Erumäe and Tilleoru // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 82–95 : ill.

Res.: Kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Vareste, Erumäe ja Tilleoru.

 

551.  Valk, H., Malve, M. Archaeological supervision work in the outer bailey of

Karksi castle // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 121–125 : ill.

Res.: Arheoloogiline järelevalve Karksi ordulinnuse eeslinnuses.

 

552.  Valk, H., Pluskowski, A., Thornley, D., Brown, A., Summerfield, C. Flux-

gate gradiometry survey in the ruins of Karksi castle and palaeoenvironmental

analysis in its hinterlands // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 134–140 : ill.

Res.: Gradiomeetrilised uuringud Karksi linnusevaremetes ja paleoökoloogi-

lised uuringud linnuse tagamaadel.

 

553.  Valk, H., Vilcāne, A. Excavations at the hillfort of Korneti (Druski) // AVE,

2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 65–74 : ill.

Res.: Kaevamised Korneti linnamäel.

 

554.  Valks, H., Vilcāne, A. Arheoloăiskie izrakumi Drusku (Kornetu) pilskalnā

2007.gadā // Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007.gadā. – Rīga, 2008. – Lk. 80–86.

 

555.  Vedru, G. Archaeological excavations of the Varetimägi stone grave in

Kaberla // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 77–82 : ill.

Res.: Arheoloogilised kaevamised Kaberla Varetimäe kivikalmel.

 

556.  Vedru, G. Archaeological rescue excavations on the fossil field remains in

Vatsla // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 161–166 : ill.

Res.: Arheoloogilised päästekaevamised Vatsla põllujäänustel.

 

557.  Vedru, G. Asustusjäljed Rebala maastikul // Maa mäletab… Valitud artiklid

aastatest 1977–2007. Pühendatud Vello Lõugase mälestusele ja kaitseala 20.

aastapäevale. – Jõelähtme, 2007. – Lk. 40–48 : ill.

 

558.  Vedru, G. Experiencing the landscape // EJA, 11: 1. – 2007. – Lk. 36–58 : ill.

Res.: Maastikku kogedes.

 

559.  Vedru, G. Layers of landscape, layers of site // EJA, 13: 1. – 2009. – Lk. 21–35 : ill.

Res.: Kihid maastikul ja muistises.

 

560.  Vedru, G. Prehistoric human settlement in the lower reaches  of the River

Jägala // Archaeologia Baltica, 6. – Klaip÷da, 2006. – Lk. 104–111, ill.

Santrauka: Priešistorin÷s žmonių gyvenviet÷s Jegalos (Jägala) žemupyje.

 

561.  Vedru, G., Allmäe, R., Nigulas, K. Archaeological excavations in the

counties of Harjumaa and Raplamaa // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk.

124–133 : ill.

Res.: Arheoloogilised kaevamised Harju- ja Raplamaal.

 

562.  Veldi, M. Archaeological landscapes of South-Estonia // Historical Land-

scape. Baltic Seminars and Courses. – Visby, 2009. – Lk. 61–63.

 

563.  Veldi, M. Arheoloogia võimalused muistsete teede uurimisel // Eesti

Maanteemuuseumi aastaraamat, 2009. – [Tartu,] 2009. – Lk. 60–74 : ill.

Sum.: Archaeological options in studying the prehistoric roads.

 

564.  Veldi, M. Keskustest ja kommunikatsioonist Kagu- ja Ida-Eestis rauaaja

esimesel poolel // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 79–97 : ill.

Sum.: About centres and communication in south-eastern and eastern Estonia

in the Pre-Roman and Roman Iron Age.

 

565.  Veldi, M. Landscape archaeology and roads of the past // Historical Land-

scape. Baltic Seminars and Courses. – Visby, 2009. – Lk. 21–24.

 

566.  Veldi, M. Rescue excavations on Rüütli Street in Tartu // AVE, 2005. –

Tallinn, 2006. – Lk. 169–176 : ill.

Res.: Päästekaevamised Tartus Rüütli tänaval.

 

567.  Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A.,  Lõugas, L., Poska, A.,

Saluaar, U. Early Holocene coastal settlements and palaeoenvironment on the

shore of the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia // Quaternary Inter-

national, 130 (Baltic Sea Science Congress 2001). – 2005. – Lk. 75–85 : ill.

 

568.  Vissak, R. On handicraft in Tallinn (Reval): the Middle Ages  and the

beginning of Modern Times // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im

Hanseraum, V : Das Handwerk. – Lübeck, 2006. – Lk. 497–507 : ill.

 

569.  Vissak, R., Heinloo, E. Archaeological investigations at Lai Street in Tartu //

AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 111–117 : ill.

Res.: Arheoloogilised uuringud Tartus Laial tänaval.

 

570.  Vunk, A. Narvast, Suur tänav 22–26 leitud 16.–18. sajandi ahjupotid ja kahlid

// Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised,

6. – Narva, 2006. – Lk. 75–89 : ill.

Sum.: Oven tiles and dalle of the 16–18 centuries from Suur st. 22–26 in

Narva.

Рез.: Печные изразцы и кафель 16.–18. вв. С участков 22–26 по ул. Суур

в Нарве.

 

571.  Vunk, A. Pärnu, Uus-Pärnu ja Vana-Pärnu – kolm linna ühes paigas 13.–14.

sajandil // Konverentsikogumik „Linna asutamine, esmamainimine, inim-

tegevuse jäljed” Narva linnuses, 7. septembril 2005. Narva Muuseum.

Toimetised, 5. – Narva, 2005. – Lk. 29–35 : ill.

Рез.: Пярну, Новый Пярну и Старый Пярну – три города в одном месте.

13–14 века. – Lk. 72.

Sum.: Pärnu, New-Pärnu and Old-Pärnu – three cities at the same location in

13th–14th centuries.

 

 

572.  Аллмяэ Р., Аун М., Малдре Л. К вопросу о значении длинных курганов

(по  археологическим  и  остеологическим  данным) //  Археология  и

история  Пскова  и  Псковской  земли.  Семинар  имени  академика  В. В.

Седова. Материалы LIII  заседания (10–13  апреля 2007  года). –  Псков,

2008. – Lk. 303–312 : ill.

 

573.  Аллмяэ Р., Аун М., Малдре Л. Предварительные  результаты  изучения

остеологического материала курганных могильников Рысна-Сааре I и II

в Северной Сетумаа (Юго-Восточная Эстония) // Археология и история

Пскова  и  Псковской  земли.  Семинар  имени  академика  В. В. Седова.

Материалы LII  заседания,  посвященного  памяти  профессора  А. Р.

Артемьева. – Псков, 2007. – Lk. 298–310 : ill.

 

574.  Аун М.  Костяные  предметы  в  длинных  курганах  могильника  Рысна-

Сааре I (Юго-Восточная  Эстония) //  Археология  и  история  Пскова  и

Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 54

заседания (15–17 апреля 2008 года). – Псков, 2009. – Lk. 355–362 : ill.

 

575.  Аун М. Новые находки периода первой половины I тыс. н.э. в восточной

части юго-восточной Эстонии // Археология и история Пскова и Псковс-

кой  земли.  Материалы LI  научного  семинара,  посвященного  памяти

академика В. В. Седова. – Псков, 2006. – Lk. 202–210 : ill.

 

576.  Валк Х. Городища Восточной Эстонии и поход князя Ярослава на Чудь

//  Археология  и  история  Пскова  и  Псковской  земли.  Семинар  имени

академика  В. В. Седова.  Материалы 54  заседания (15–17  апреля 2008

года). – Псков, 2009. – Lk. 393–406 : ill.

 

577.  Валк Х. Об истории основных путей из Изборска на запад // Изборск и

его  округа.  Материалы  международной  научно-практической  конфе-

ренции 2007–2008. – Изборск, 2009.– Lk. 94–101 : ill.

 

578.  Крийска А.  Mезолит  Эстонии //  Материалы 9-го – 11-го  заседаний

научно-методического  семинара «Тверская  земля  и  сопредельные

территории  в  древности».  Тверской  археологический  сборник, 7. –

Тверь, 2009. – Lk. 32–38 : ill.

Sum.: Estonian Mesolithic.

 

579.  Крийска А.  Некоторые  вопросы  возникновения  земледелия  в  Вос-

точной  Прибалтике //  Материалы 9-го – 11-го  заседаний  научно-

методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в

древности». Тверской археологический сборник, 7. – Тверь, 2009. – Lk.

39–48 : ill.

Sum.: Some aspects of the agriculture origin in the Eastern Baltic.

 

580.  Крийска A.  Приморская  адаптация  и  заселение  Западно-Эстонских

островов Балтийского моря в каменном веке // Проблемы биологической

и  культурной  адаптации  человеческих  популяций.  Том 1.  Археология:

Адаптационные стратегии древнего населения Северной Евразии: сырье

и приемы обработки. – Санкт-Петербург, 2008. – Lk. 98–118 : ill.

 

581.  Крийска А.,  Лавенто М. «Текстильная  керамика»  в  Эстонии  в  свете

датирования  нагара  на  фрагментах  сосудов  с  использованием

ускорительной  масс-спектрометрии (AMS) //  Радиоуглерод  в  архео-

логических  и  палеоэкологических  исследованиях.  Материалы  конфе-

ренции,  посвященной 50-летию  радиоуглеродной  лаборатории  ИИМК

РАН, 9–12 апреля 2007 г., Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург, 2007. –

Lk. 243–250 : ill.

Sum.: Estonian „textile ceramics” in the light of the AMS-dates of the

carbonized organics on vessels.

 

582.  Леймус И.  О  таллинских  золотых  Готтарда  Кеттлера //  Хранитель,

исследователь,  учитель.  К 85-летию  В. М. Потина. –  Санкт-Петербург,

2005. – Lk. 69–73 : ill.

 

583.  Попов С.  Городище  Сторожинец  в  Восточном  Причудье // SK, 4. –

Tallinn, 2008. – Lk. 315–339 : ill.

Res.: Storožinetsi linnus Peipsi järve idakaldal.

Sum.: The hillfort of Storozhinets on the eastern shore of Lake Peipsi.

 

584.  Хеапост Л.  Антропология  и  демография  населения  Юго-Восточной

Эстонии, прилегающей к Псковским землям, в ХII–ХV вв. // Археология

и история Пскова и Псковской земли. Материалы LI научного семинара,

посвященного памяти академика В. В. Седова. – Псков, 2006. – Lk. 214–221 : ill.

 

585.  Хеапост Л. Изменение длины тела населения Эстонии от XII до XX века

//  Актуальные  вопросы  антропологии.  Материалы  Международной

научно-практической  конференции «Генетические  и  морфологические

маркеры  в  антропологии,  криминалистике  и  медицине» (15–17  июня

2005 г., Минск). – Минск, 2006. – Lk. 156–160.

Sum.: Change of body length at the population of Estonia from XII till XX

century.

 

586.  Хеапост Л. Изменчивость цвета глаз и волос у финно-угорских народов

// Актуальные  направления  антропологии. Сборник  посвященный юби-

лею академика РАН Т. И. Алексеевой. – Москва, 2008. – Lk. 222–227.

 

587.  Хеапост Л.  Этнокультурный  фон  антропологического  формирования

юго-восточных  эстонцев  в XI–XV  вв. // Актуальные  вопросы  антропо-

логии, 2. – Минск, 2008. – Lk. 290–295.

Sum.: On the ethnocultural background of the anthropological formation of

SE Estonians in XIth–XVth cc.

 

Comments are closed.