Raamatud ja brošüürid

 

1.  Ajalugu  pajatab. Otepää linnamägi. Koost. M. Raid; ajaloolised tekstid

A. Mäesalu. – Otepää, 2005. – 12 lk. : ill.

2.  Archaeological Research in Estonia 1865–2005. – Estonian Archaeology, 1.

Toim. V. Lang, M. Laneman. – Tartu, 2006. – 388 lk. : ill.

3.  Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2004.

Koost. ja toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2005. – 198 lk. : ill.

4.  Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2005.

Koost. ja toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2006. – 271 lk. : ill.

5.  Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2006.

Koost. ja toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2007. – 272 lk. : ill.

6.  Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2007.

Koost. ja toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2008. – 240 lk. : ill.

7.  Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2008.

Toim. E. Oras, E. Russow. – Tallinn, 2009. – 237 lk. : ill.

8.  Culture and Material Culture. Papers from the First Theorethical Seminar of

the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia,

October 17th–19th, 2003. –  Interarchaeologia, 1.  Toim. V. Lang. – Tartu;

Riga; Vilnius, 2005. – 181 lk. : ill.

9.  Eesti ajalugu. Kronoloogia. Koost. S. Vahtre. Teine, parandatud ja täiendatud

trükk. (Autorid: A. Mäesalu, S. Vahtre, M. Laur, T. Rosenberg, A. Pajur). –

Tallinn, 2007. 383 lk. : ill.

10.  Eesti  arheoloogia bibliograafia 1997–2004 : Estonian archaeological biblio-

graphy. Koost. L. Soon; toim. H. Luik, Ü. Tamla. – Tallinn, 2005. – 129 lk.

11.  Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine,

andmebaasid. Toim. E. Parmasto, J. Viikberg. – Tartu, 2008. – 239 lk. : ill.

12.  Etnos ja kultuur. Uurimusi Silvia Laulu auks : Ethnicity and Culture. Studies

in Honour of Silvia Laul. – MT, 18. Toim. H. Valk. – Tartu; Tallinn, 2006. –

406 lk. : ill.

13.  Evald Tõnisson (1928–2001). Bibliograafia. Koost. L. Soon, V. Kungur;

toim. H. Luik, Ü. Tamla. – Tallinn, 2008. – 53 lk. : ill.   8

14.  From Hooves to Horns, from Mollusc to Mammoth. Manufacture and Use of

Bone Artefacts from Prehistoric Times to the Present. Proceedings of the 4th

Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group at Tallinn, 26th–31th

of

August 2003 : Sõrgadest sarvedeni, merikarbist mammutini. Luuesemete

valmistamisest ja kasutamisest esiajast tänapäevani. ICAZ-i Töödeldud Luu

Uurijate Töögrupi 4. konverentsi toimetised, Tallinn, 26.–31. august 2003. –

MT, 15. Toim. H. Luik, A. M. Choyke, C. E. Batey, L. Lõugas. – Tallinn,

2005. – 445 lk. : ill.

15.  Haljak, G. Livländische Seestlinge, Lübische und Pfennige im  13.–16.

Jahrhundert : Liivimaa seestlingud, lübisched ja pennid. XIII–XVI sajand.

Toim. G. Haljak. – Tallinn, 2007. – 108 lk. : ill.

16.  Historia kertoo. Otepään linnavuori. Laatija M. Raid; historialliset tekstit

A. Mäesalu. – Otepää, 2005. – 12 lk. : ill.

17.  Johann Christoph Brotze. Estonica. Koost. A. Hein, I. Leimus, R. Pullat,

A. Viires. Kommentaaride autorid A. Hein, I. Leimus, R. Pullat, A. Viires,

S. Andrejeva, A. Haak, M. Hõbemägi, M. Ivask, A. Kärner, T. Liibek,

V. Mäss, R. Raie, U. Sutrop, L. Suurmaa, R. Tänav,  Valga Muuseum, A.-

A. Vislapuu. – Tallinn, 2006. – 619 lk. : ill.

18.  Johannes Lepiksaar 100. Mälestusi tuntud loodusteadlasest ja fauna-ajaloo

uurijast Johannes Lepiksaarest : Memories about Johannes Lepiksaar – Well-

known Naturalist and Researcher of Fauna History. Toim. L. Lõugas. –

Tallinn, 2009. – 79 lk. : ill.

19.  Jonuks, T. Eesti muinasusund : Prehistoric Religions in Estonia. –

Dissertationes archaeologiae Universitatis Tartuensis, 2. – Tartu, 2009. – 429

lk. : ill.

20.  Kriiska, A., Selart, A. Eesti esiajalugu. Interaktiivne õppematerjal põhi-

koolile. – [Tallinn,] 2005.

21.  Kriiska, A., Tvauri, A. Viron esihistoria. – Helsinki, 2007. – 252 lk. : ill.

22.  Kriiska, A., Tvauri, A., Selart, A., Kibal, B., Andresen, A., Pajur, A. Eesti

ajaloo atlas. – Tallinn, 2006. – 139 lk. : ill.

23.  Kulmar, T. Tõsilood muinasrahvastest. – Eesti mõttelugu, 76.  Toim.

S. Runnel, U. Tõnisson. – Tartu, 2007. – 348 lk.

24.  Lang, V. Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. – Tartu, 2007. – 309 lk. : ill.

25.  Lang, V. The Bronze and Early Iron Ages in Estonia. – Estonian

Archaeology, 3. Toim. M. Laneman. – Tartu, 2007. – 298 lk. : ill.   9

26.  Laul, S., Valk, H. Siksälä. A Community at the Frontiers. Iron Age and

Medieval. – CCC Papers, 10. Toim. H. Valk. – Tallinn; Tartu, 2007. – 237 lk.

: ill. Lisad/Appendixes I–IV: J. Peets, M. Kiudsoo, L. Heapost. Vt. nr. 142,

209, 414, 416.

27.  Leimus, I., Erelt, P., Laar, M., Sakk, I. Eestlase raha läbi aegade. – Tallinn,

2006. – 120 lk. : ill.

28.  Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. – Narva Muuseum. Toimetised,

6. Koost. A. Kriiska; toim. A. Kriiska, M. Ivask. – Narva, 2006. – 174 lk. : ill.

29.  Loodus, inimene ja tehnoloogia, 2. Interdistsiplinaarseid uurimusi

arheoloogias : Nature, Man and Technology, 2. Interdisciplinary Studies in

Archaeology. – MT, 17. Koost. J. Peets; toim. L. Jaanits, V. Lang, J. Peets. –

Tallinn; Tartu, 2008. – 314 lk. : ill.

30.  Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. ÕES toimetised, 36. Koost.

A. Kaasik, H. Valk; toim. H. Valk. – Tartu, 2007. – 351 lk. : ill.

31.  Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. Teine, täiendatud  trükk. ÕES

toimetised, 36. Koost. A. Kaasik, H. Valk; toim. A. Kaasik, H. Valk,

I. Raudla. – Tartu, 2009. – 352 lk. : ill.

32.  Luik, H. Luu- ja sarvesemed Eesti arheoloogilises leiumaterjalis viikingiajast

keskajani : Bone and Antler Artefacts among Estonian archaeological finds

from the Viking Age until the Middle Ages. – Dissertationes archaeologiae

Universitatis Tartuensis, 1. – Tartu, 2005. – 450 lk. : ill.

33.  Luik, H. Luu- ja sarvesemed Eesti arheoloogiliste leidudena. – Tartu Ülikooli

doktoritöid. – Tartu, 2009. – 120 lk. : ill.

34.  Maa mäletab… Valitud artiklid aastatest 1977–2007. Pühendatud Vello

Lõugase mälestusele ja kaitseala 20. aastapäevale. Koost. ja toim. M. Pärtel,

M. Kusma. – Jõelähtme, 2007. – 159 lk. : ill.

35.  Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. – Narva

Muuseum. Toimetised, 8. Koost. A. Kriiska; toim. A. Kriiska, M. Ivask,

K. Martsik. – Narva, 2008. – 151 lk. : ill.

36.  Mannermaa, K. The Archaeology of Wings. Birds and People in the Baltic

Sea Region during the Stone Age. Academic dissertation. – Helsinki, 2008. –

231 lk. : ill.

37.  Mäll, J. Meeste mänguasjad. Relvad Eesti Ajaloomuuseumi kogust : Men’s

Toys. Weapons from the Collection of the Estonian History Museum. –

Tallinn, 2005. – 32 lk. : ill.   10

38.  Mäss, V. Laev kui sümbol : Ship as Symbol. – Tallinn, 2005. – 144 lk. : ill.

39.  Mäss, V. Laevahukulood. – Tallinn, 2006. – 271 lk. : ill.

40.  Mäss, V. Vana tuletorni jutud. Laevad, mehed ja meri : Tales of an Old Light-

house. – Tallinn, 2009. – 136 lk. : ill.

41.  Myrberg, N. Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140–1220. –

Stockholm Studies in Archaeology, 45. – Stockholm 2008. – 321 lk. : ill.

42.  Pallo, S., Russow, E. Piiburaamat : Book of Pipes. Toim. T. Liibek,

E. Russow. Tallinn, 2008. – 269 lk. : ill.

43.  Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel. Koost. J. Tamm. – Tallinn,

2008. – 158 lk. : ill.

44.  Pudemeid  keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse  Manu et mente / Käe ja

mõistusega kataloog. Koost. ja toim. A. Haak. – Tartu, 2007. – 96 lk. : ill.

45.  Räägime asjast. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. – Varia

historica, III. Koost. ja toim. I. Leimus. – Tallinn, 2008. – 163 lk. : ill.

46.  Raam, V., Tamm, J. Pirita Convent. The History of the Construction and

Research. – Tallinn, 2006. – 79 lk. : ill.

47.  Raam, V., Tamm, J. Pirita klooster. Ehitus- ja uurimislugu. – Tallinn, 2005.

79 lk. : ill.

48.  Rammo, R.  Kangas hansalinnas. Tartu Linnamuuseumi näitusekataloog.

Toim. A. Haak. – Tartu, 2009. – 42 lk. : ill.

49.  Roio, M. Veealune kultuuripärand Eestis. – [Tallinn,] 2008. – 6 lk. : ill.

50.  Russow, E. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. Toim.

Ü. Paras. – Tallinn, 2006. – 292 lk. : ill.

Sum.:  Imported pottery in West Estonian towns between the 13th and

17th centuries.

51.  Setomaa, 2 : Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Koost. ja toim.

H. Valk, A. Selart, A. Lillak; peatoim. M. Aun. – Tartu, 2009. – 480 lk. : ill.

Lisa: CD: Сетумаа 2. Археология и ранняя история (до 1920 года). Статьи

на русском языке. Тарту 2009.

52.  Setumaa kogumik, 3. Uurimusi Setumaa loodusest, ajaloost ja folkloristikast :

Setumaa Symposium, 3. Research into Nature, History and Folklore of

Setumaa : Сетумааский сборник, 3. Исследования по природе, истории и

фолклористике Сетумаа. Koost. M. Aun; toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2005. –

303 lk. : ill.   11

53.  Setumaa kogumik, 4. Uurimusi Setumaa loodusest, ajaloost ja rahvakultuurist

: Setumaa Symposium, 4. Research into Nature, History and Ethnology of

Setumaa : Сетумааский сборник, 4. Исследования по природе, истории и

этнологии  Сетумаа. Koost. M. Aun, M. Lõiv; toim. Ü. Tamla. – Tallinn,

2008. – 343 lk. : ill.

54.  Tales  from History. Otepää Hillfort. Comp. M. Raid; historical texts

A. Mäesalu. – Otepää, 2005. – 12 lk. : ill.

55.  Tallinna linnas vermitud mündid. Kirjeldanud ja illustreerinud Ed. Ph.

Körber, Reval 1826. Faksiimiletrüki saatesõna, tõlge ja kommentaarid

I. Leimus. – 45 lk. : ill.

56.  Tamla, Ü., Kiudsoo, M. Ancient Hoards of Estonia. – Tallinn, 2009. – 80 lk.

: ill.

57.  Tamla, Ü., Kiudsoo, M. Eesti muistsed aarded. – Tallinn, 2005. – 80 lk. : ill.

58.  Tamm, J. Tallinna Püha Miikaeli klooster: Ehitus- ja uurimislugu. – Tallinn,

2009. – 83 lk. : ill.

59.  Tõnisson, E. Eesti muinaslinnad : Prehistoric Strongholds of Estonia. – MT,

20. Toim. ja täiend. A. Mäesalu, H. Valk. – Tartu; Tallinn, 2008. – 357 lk. :

ill.

Sum.: Prehistoric strongholds of Estonia (comp.: H. Valk).

60.  Tvauri, A. Eesti hilisrauaaja savinõud (11. sajandist 13. sajandi keskpaigani).

– MT, 16. Toim. E. Russow. – Tartu; Tallinn, 2005. – 197 lk. : ill.

Sum.: Latest Iron Age pottery in Estonia (from the 11th century to the middle

of the 13th century).

61.  Varia historica, I. Töid ajaloo alalt, 6. Koost. ja toim. A. Põldvee, I. Leimus. –

Tallinn, 2006. – 184 lk. : ill.

62.  Vunk, A. Jeesus läks maal kõndimaie. Ristisõjad ja palverännakud Eesti

keskajal. – Tallinn, 2005. – 400 lk.

 

 

63.  Крийска А.,  Тваури А.,  Селарт А.,  Кибал Б.,  Андрезен А.,  Паюр А.

Атлас истории Эстонии. – Tallinn, 2009. – 139 lk. : ill.

Comments are closed.