EAB 2005-2009

SISSEJUHATUS

Kaante vahele on jõudnud „Eesti arheoloogia bibliograafia“ järjekordne osa, mis
seekord hõlmab aastaid 2005–2009. Sarnaselt varasematega on ka selle väljaande
põhieesmärk koondada ühtekokku Eestis ja võõrsil ilmunud Eesti vanemat ajalugu
käsitlevad kirjatööd. Traditsiooniliselt sisaldab publikatsioonide loend põhiliselt
Eesti arheoloogide kirjutisi, ent valikuliselt on sinna lisatud veel arheoloogia lähi-
erialadega tegelevate numismaatikute, antropoloogide, osteoloogide, geoloogide,
geograafide, ajaloolaste, botaanikute ning kodu-uurijate nimetatud ajavahemiku
tööd. Samas jäid selguse mõttes loendist välja meie arheoloogide arheoloogiakauged
kirjatükid. Bibliograafia põhikeel on eesti keel.
Loend jaguneb järgnevateks rubriikideks: raamatud ja brošüürid, dissertatsioonid,
teaduslikud artiklid, ettekannete teesid, ülevaated arheoloogilistest välitöödest,
populaarteaduslikud artiklid, retsensioonid, kriitika ja poleemika, personaalia ning
varia. Esimesse on paigutatud Eesti esiajalugu käsitlevad teaduslikud monograafiad,
artiklite kogumikud ning populaarteaduslikud tööd. Erinevalt varasematest Eesti
arheoloogia bibliograafia väljaannetest kuuluvad esimesse rubriiki nüüd ka doktori-
väitekirjad, mida uue kombe kohaselt publitseerivad meie ülikoolid raamatutena.
Dissertatsioonide rubriiki koondasin seekord arheoloogia erialal kaitstud magistri-
tööd, mille käsikirju talletatakse vastavates ülikoolides. Kokkuvõtlikke kirjutisi
Eestis toimunud iga-aastastest välitöödest sisaldab rubriik „Ülevaated arheoloogi-
listest välitöödest“, kuna kaevamiste detailsemad kirjeldused, millega enamasti
kaasneb ka muistise ja leiumaterjali teaduslik interpretatsioon, leiab alajaotusest
„Teaduslikud artiklid“. Rubriik „Retsensioonid, kriitika ja poleemika“ sisaldab mh
ka meie arheoloogide kirjutisi naabermaade kolleegide tööde kohta. Rubriiki „Varia“
reastasin ülevaated kongressidest, konverentsidest ja sümpoosionitest, seltside tööst,
teaduskontaktidest ning publitsistika.
Väljaande koostajana tahan tänada kõiki häid kolleege, kes aitasid kaasa Eesti
arheoloogia bibliograafia järjekordse osa valmimisele, lisades ja täiendades andmeid
nii oma märkmete kui ka isiklike raamatukogude ja kontaktide abil. Loodan, et
tehtud töö täidab eesmärgi ja on abiks arheoloogia-alase värskema kirjanduse
leidmisel ning tutvustamisel teadlaste ja huviliste laias ringis nii kodu- kui välismaal.
Liis Soon

 

INTRODUCTION

The present publication of „Estonian Archaeological Bibliography 2005–2009“
contains a list of books and articles on Estonian prehistory, written by Estonian and
foreign authors and published in Estonia as well as abroad. Traditionally, the list also
includes publications by specialists of related studies – numismatists, anthropo-
logists, osteologists, geologists, geographers, historians, botanists, etc. – from the
mentioned period, while the writings of our archaeologists concerning subjects
distant from archaeology were omitted.
The list is divided under the following headings: books and booklets, dissertations,
scientific articles, theses of discourses, reviews of archaeological fieldwork, popular
papers, reviews, criticism and polemics, personalia and miscellanea. The first
heading enfolds scientific monographs, symposia and popular books. Doctoral
dissertations are also included under the first heading, as our universities now
publish them as books. The heading „Dissertations“, therefore, enfolds M.A. theses
on archaeological subjects, the manuscripts of which are kept at the universities
where they were defended. The reviews of archaeological fieldwork enfold only the
annual brief accounts, while the more detailed reports of archaeological excavations,
usually also including scientific interpretation, are included in the division of
scientific articles. The heading „Reviews, criticism and polemics“ enfolds, among
others, the writings of our archaeologists concerning the work of the colleagues in
the neighbouring countries. The heading „Miscellanea“ covers brief accounts of
congresses and conferences, activities of societies, scientific contacts, and general
notes.
As the compiler of this publication I would like to thank my kind colleagues who
helped to prepare and improve this bibliography on the basis of their notes, personal
libraries and contacts. I hope that the work fulfils its purpose helping to find and
introduce Estonian archaeological literature at home and abroad, among researchers
and amateurs.
Liis Soon

Comments are closed.